- Småkraft handler om å skape langsiktige verdier, på lag med klimaet, naturen og lokalmiljøet. Vi satt tidlig mål om å bli «best i klassen» på bærekraft og har jobbet systematisk med å inkludere hensyn til klima, miljø og sosiale hensyn i alt vi gjør. Lista legges stadig høyere, og vi får stadig flere krav og forventninger. Derfor er det ekstra gledelig å se at vi lykkes med å levere på et toppnivå år etter år, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS i en pressemelding.

Småkraft skaper verdier på lag og viser vei for resten av fornybarbransjen 

Småkraft har nå 225 små vannkraftverk over hele Norge og Sverige som skaper fornybar energi på lag med naturen og lokalsamfunnene. I Norge samarbeider selskapet med over 900 lokale grunneiere, som eier elvene. Småkrafts samarbeidsmodell ga grunneierne direkte utbetalinger på over 180 millioner kroner i 2022. Samlede direkte ringvirkninger i norske kommuner var på 754 millioner kroner.  

Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS. Foto: Småkraft
Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS. Foto: Småkraft

- Å produsere fornybar energi er et viktig samfunnsoppdrag. Det må vi løse på lag med naturen og lokalmiljøet. Vi vil hele tiden strekke oss for å finne mer bærekraftige løsninger, men også å rapportere mest mulig åpent om hvordan vi jobber og resultatene av det vi gjør. Det mest gledelige med årets pris er å se at nivået i hele bransjen er hevet betraktelig. Vi skal fortsette å vise vei, sier Vedeler.  

Vannkraft er den formen for energiproduksjon med lavest klimagassutslipp over hele kraftverkets levetid, sammenliknet med de fleste andre former for kraftproduksjon. Småkraft har de siste årene styrket arbeidet med å redusere naturinngrep og beskytte biologisk mangfold, med tiltak for vern av fisk og tilbakeføring av natur etter utbygging.  

Bærekraft blir stadig viktigere for investorer. Flere selskaper verden over setter mål om netto nullutslipp innen 2050, men bærekraft omfatter langt mer enn klimagassutslipp. Nye krav til bærekraftrapportering vil gjøre det enklere for investorer og interessenter å sammenlikne og følge opp selskapers arbeid innen klima, miljø og sosiale forhold. Småkraft AS har deltatt i GRESBs kåring siden 2017, og har allerede 2018 levert langt over bransjegjennomsnittet. Selv med økte krav og et stadig høyere nivå blant selskapene generelt, har Småkraft toppet listen over vannkraftsprodusenter siden 2020. Årets score var 98 av 100, med 60 av 60 poeng innen «bærekraftsytelse».