Dette melder norceresearch.no.

– Dersom vi effektivt greier å utnytte geotermisk energi med lave temperaturer kan fjernvarme bli en viktig erstatter for fossile energikilder, sier sjefsforsker og geolog Kirsti Midttømme som leder den norske delen av prosjektet.

Polen har store utfordringer med å gå fra kullbasert energi til fornybar, og er det eneste EU-landet som ikke har forpliktet seg til å gjennomføre klimamålene for 2050 om klimanøytralitet. Fjernvarme er godt utbygd med cirka 400 fjernvarmeanlegg, men 80 prosent av disse er fortsatt kullfyrt. Ungarn er blant de europeiske landene med det største potensialet for geotermisk utnyttelse med store høytemperatur grunnvannsreservoarer.

Bruker varmepumpeteknologi for å nyttiggjøre seg varme på lave temperaturer

Ved geotermisk fjernvarme utnyttes varmt vann som pumpes opp fra et par kilometers dybde.

NORCE har i flere år vært med på å utvikle og demonstrere geotermiske anlegg, og i dette nye prosjektet skal de spesielt utnytte erfaringen fra arbeid med energieffektivisering, varmepumpeteknologi og utnyttelse av lavtemperatur geotermisk energi med temperaturer som ligger under 90 grader celsius.

– Mange av dagens fjernvarmeanlegg er designet for fossil energi med en temperatur på rundt 100 grader celsius, men det er begrenset med kjente store grunnvannsreservoarer som holder denne temperaturen. Hvis man kan senke temperaturen i fjernvarmen til 60 grader celsius, kan enda flere grunnvannsreservoarer i Europa brukes som energikilde, sier Midttømme.

– Ved å bruke varmepumper kan man utnytte grunnvannsreservoarer på 20 grader celsius som en geotermisk energikilde for fjernvarme. I Lund i Sverige har geotermisk varme ved 17-27 grader celsius vært en viktig kilde for fjernvarmen i 25 år.

Lagrer overskuddsvarme

Etterspørselen av energi til oppvarming av boliger varierer gjennom året. I sommermånedene produseres et betydelig overskudd av energi i form av varme, men skal denne overskuddsvarmen kunne brukes til vinteren, må den magasineres. Norge er langt framme i å utvikle løsninger for termisk energilagring i grunnen.

– Geotermisk energi er en miljøteknologi som kombinerer kompetanse innen energieffektivisering og energisystemer med erfaringene fra flere tiårs petroleumsvirksomhet. Mange av de store grunnvannsreservoarene i Europa har samme geologiske opprinnelse som olje- og gassreservoarene i Nordsjøen. Det kreves god geologisk forståelse samt innsikt i energisystemer og energibruk for å finne gode, miljøvennlige og effektive løsninger, sier Midttømme.

 

User4GeoEnergy

Det nystartede prosjektet User4Geoenergy (Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics) har et budsjett på 13 millioner norske kroner og er finansiert med EØS-midler gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Prosjektet ledes av det polske vitenskapsakademiet og har som mål å effektivisere geotermiske fjernvarmesystemer i Polen, Ungarn og Slovakia for å redusere luftforurensningen og CO2-utslippene og slik støtte opp under en bærekraft utvikling.

Les mer om prosjektet her!