Dette skriver daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme og daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening i et brev til Enova.

Norge har kompetanse, kapital og leverandørindustri som sammen med FoU på nye produksjonsmetoder, kan føre til ny verdiskapning, sysselsetting samt sørge for god ressursutnyttelse av biomassen.

- Termisk forsyning i oppvarmingsmarkedet er det tiltaket som raskest vil ta ned effekttopper i alminnelig forsyning, skriver Tomren-Berg og Vivestad.

Fjernvarme og nærvarme kan i tillegg til å avlaste kraftnettet, også bidra til å øke brukstiden i det nettet som faktisk bygges, ved å utnytte overskuddselektrisitet. Denne fleksibiliteten er dokumentert i flere studier som er utført de siste årene , blant dem Flexelterm (2017) og Flex4Res (2019).

Prognoser fra Statnett og nett- selskapene forespeiler svært høye investeringstall i kraftnettet, allerede fra 2020. Samtidig er det tilsynelatende liten forståelse i befolkningen, for at dette er kostnader alle strømkunder må betale for gjennom nettleien. - Derfor må alle tiltak som kan redusere investeringer i strømnettet, altså som tar ned effektbehovet, tas i bruk, sier Tomren-Berg og Vivestad.

Utbyggere av nær- og fjernvarme tar sin del av samfunnsoppdraget ved å bygge ut infrastruktur for fornybar effekt. - Blir de alene om å ta denne kostnaden, blir kostnaden for stor, og utbyggingen vil stoppe opp, sier Vivestad og Tomren-Berg.

Behov for investeringer må ses i sammenheng med det nylig innførte forbudet mot fossil mineralolje til byggvarme i 2022 og til oppvarming og driftsbygg i landbruket fra 2025, samt det økte behovet for elektrisk kraft og netteffekt i transportsektoren.

Nobio og Norsk Fjernvarme mener det er viktig å se helhetlig på energisystemet, for å minimere behovet for investeringer der det finnes andre fornybare alternativer enn elektrisitet. Bruk av nær- og fjernvarme er en effektiv og klimavennlig måte å avlaste strømnettet på og gir spesielt god uttelling i de månedene av året når belastningen på strømnettet er størst.

Kan spare milliarder ved å unngå nettutbygging

Biovarme brukes gjerne til å ta grunnlasten og kan avlaste strømnettet i de periodene hvor kapasiteten er sprengt. - Samfunnet kan gjennom dette spare milliarder ved å unngå å bygge unødig høy nettkapasitet for å ta de største effekttoppene, som er de mest kostbare, skriver Vivestad og Tomren-Berg.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 4/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!