Dette melder Nobio.

Norsk Bioenergiforening – Nobio – deltok nylig i energi- og miljøkomiteens høring på Stortinget. Der ba Nobio om mer midler til Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket (VSP). Samtidig ba Nobio om at programmet videreføres i sin nåværende form. Dette fordi programmet er effektivt, og bidrar til reduserte klimagassutslipp og lokale arbeidsplasser.  

– Programmet har bidratt til fornybar energiproduksjon på totalt 551 GWh, en årlig reduksjon på rundt 104 000 tonn CO2 og lokale arbeidsplasser, sa daglig leder Henriette Vivestad i Nobio i høringen til Stortingets energi- og miljøkomité.

Programmet fikk tilført 50 millioner kroner ekstra over jordbruksoppgjøret, men det er fortsatt behov for at staten bidrar og også øker tilskuddet, sa Vivestad. Det er Innovasjon Norge som forvalter programmet.

– I år gikk programmet tomt for midler i april. Innovasjon Norge opplever at viljen til å investere i klimatiltak i landbruket, er større enn før. De har også uttalt at de kan forvalte det dobbelte av den nåværende rammen. Derfor ber vi om at programmet tilføres 100 millioner kroner i friske midler; dette i tillegg til de 50 millioner kronene som er foreslått.

Energi- og klimaløsning

Midlene finnes allerede. Enovas energi- og grunnfond får sine midler ved at bruk av elektrisitet er pålagt avgift på 1 øre per kWh. Landbruket har med sitt årlige forbruk på minst 4,7 TWh, tilført fondet nærmere 47,2 millioner kroner per år, totalt omtrent en milliard.

– Med dette som bakgrunn er det logisk å tilbakeføre innbetalt Enova-avgift fra landbruket til bioenergiformål i landbruket. Det kunne vært utført ved å opprette et landbrukets energifond innenfor Enova-fondet som Bionova kunne hentet midler fra.

Bionova

Nobio er fornøyde med at regjeringens nyvinning, Bionova, er lagt innunder Innovasjon Norge. Dette er i tråd med hva Nobio spilte inn i Landbruks- og matdepartementets høring våren, 2022.

Nobio understreker likevel betydningen av at VSP får bestå med sitt regelverk, selv om det blir lagt under Bionova.

– Dette for at programmet skal fortsette å bidra til verdiskaping både i landbruket og landet som helhet.

Landbruket kan i flere tilfeller bli selvforsynt med fornybar energi, levere energi til næringsformål og avlaste kraftnettet.

Se Nobio-innspillet til Statsbudsjettet 2023 her.