- Med nei fra EU-hold kommer EU-direktivets grense trolig til å innføres i Norge. Som det fremgår av en konsekvensvurdering, får en grense på 50 mg/Nm3 store konsekvenser, skriver daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening og daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme i et brev til Enova. - Spørsmålet er om kostnadene ved investeringer i ny teknologi for de minste anleggene, 1- 5 MW, fjerner mulighetene for lønnsom drift.

For å oppfylle direktivets krav, må anleggene installere nytt renseutstyr i form av tekstilfilter eller elektrofilter. Kostnaden knyttet til dette, er anslått til mellom 1,5 og 3,5 millioner kroner per anlegg for eksisterende anlegg og mellom 1,2 og 3,2 millioner kroner for nye anlegg. 

- Dette krever nytenkning og innovasjon av eksisterende teknologi. Hvis bransjen skal holde seg flytende, bør støtte til både eksisterende og nye anlegg forsterkes, slik at de kan tilpasse seg de nye kravene, sier Tomren-Berg og Vivestad.

«Eksisterende anlegg» er anlegg satt i drift før 20. desember 2021, «nye anlegg» er anlegg satt i drift etter 19. desember 2021. Grensen på 50 mg/Nm3 trer i kraft med en gang for nye anlegg og i 2030 for eksisterende anlegg. Anlegg under 1 MW er ikke berørt i denne omgangen.