Dette melder Norsk Energi.

- Den norske krafthistorien har forsynt flere generasjoner med rimelig kraft, noe som har holdt investeringene for bedre kraftutnyttelse på avstand. Med svingende energipriser som vi ser også blir økende, vil det bli stadig flere enøktiltak i eksisterende bygg som forventes å være lønnsomme i fremtiden, skriver Norsk Energi på sine websider.

Det offentlige har midler til å gjøre oppgraderinger og velger derfor å gå foran for å få ned energiforbruket. Norsk Energi ser også at andre eiendomsaktører med etterslep på sine energiytelser følger i samme spor. Bygg av nyere dato har ofte tatt ut potensialet sitt for passive ytelser som god isolasjon. Neste generasjon enøktiltak innebærer også utnyttelse av varmemagasinering i grunn eller sjøvann, samt bruk av solcelleanlegg. Sistnevnte har de siste årene gått gjennom en rivende utvikling for bedre tekniske løsninger. - Vi står ofte igjen med begrensninger på eksisterende taks bæreevne, noe som kan tas til inntekt for at det bør spesifiseres en gitt kapasitet på statikken til nye takkonstruksjoner, skriver Norsk Energi.

I september 2021 slo de kommunale eiendomsforetakene i Oslo kommune seg sammen til Oslobygg KF. Tidligere besto disse av Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt?utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Hver for seg var disse enhetene å regne som betydelige kunder av norsk byggebransje, både som byggherrer og forvaltere. Samlet vil enheten være en avgjort toneangivende aktør innen norsk eiendom, både innenfor drift, forvaltning, nybygg og utvikling med totalt 2,7 millioner m2 bygningsmasse.

For nybygg har klimaambisjonene vært relativt høye i flere år, men det er et økende krav fra samfunnet om at det også gjøres kontinuerlige grep for energieffektivisering i bygg som allerede er i bruk. Norsk Energi har fått i oppdrag å kartlegge mulighetene for lønnsomme og realistiske energieffektiviseringstiltak i idrettsanlegg som i dag eies av Oslobygg KF. Frem til mars i år gjorde Norsk Energi kartlegginger av aktuelle enøktiltak på følgende elleve bygg: 

Ellingsrud flerbrukshall, Jordal flerbrukshall, Lambertseter flerbrukshall, Oppsal arena, Apalløkka flerbrukshall, Manglerud ishall, Voksen flerbrukshall, Bislett Stadion, Stovner flerbrukshall, Oslo skatehall og Nordtvedt bad.

Aktuelle tiltak kan eksempelvis være å etablere energibrønner for uthenting av lavenergivarme, skifte lysarmaturer til LED, etterisolere vegger og tak, justere styringsprinsipp for ventilasjon og flere andre. - Målet vårt er at det skal tas beslutninger på et økonomisk og klimamessig riktig grunnlag for eiendomsbesitters investeringer, skriver Norsk Energi på energi.no.