Artikkelen er skrevet av Morten Seljeskog, Sintef Energiforskning

At partikkelutslipp fra fyring med pellets i moderne pelletskjeler er så mye høyere enn for oljefyring er en sannhet som er moden for modifikasjon. Når man vurderer bruk av pellets eller ved for oppvarming av boligmasse, enten det gjelder utfasing av gamle oljefyringsanlegg eller nyinstallasjoner, bør man selvfølgelig gjøre betraktninger som nettopp forfatterne av NILU rapporten OR 51/2013 har gjort. Apropos nøytralitet, bør det nevnes at rapporten det refereres til i oppslaget på www.forskning.no er en oppdragsrapport for Astma- og Allergiforbundet, noe som gjenspeiles i at ting blir satt litt på spissen og gjerne vinklet negativt for å framheve særinteresser. At luften i spesifikke problemområder i Oslo som allerede er høyt belastet, vil komme til å overskride grensene for luftkvalitet ved verst tenkelige værforhold hvis oljefyring erstattes av fyring med pellets, er kanskje ikke særlig overraskende. Problemet er at dette til en viss grad i rapporten og på www.forskning.no generaliseres til å gjelde innfasing av biomasse generelt (https://www.forskning.no/artikler/2014/januar/378610/).

Når Astma- og Allergiforbundet ønsker å sette fokus på lokal luftforurensning ved utfasing av oljefyring og gir NILU oppdraget med å analysere dette, er det derfor ikke overraskende at konklusjonen blir at det optimale er å satse på energiløsninger (fjernvarme, elektrisitet, varmepumper) som ikke har lokale utslipp, for å redusere lokale utslipp som bidrar til luftveisplager. All type forbrenning medfører utslipp, også i de anleggene som evt. skulle produsere fjernvarmen som skulle gi nullutslipp fra oppvarming i et lokalt område.

Utfasing av oljefyring er et godt tiltak, fordi bruken av denne fossile ressursen som bidrar til global oppvarming reduseres. Forutsatt at det vannbårne systemet tilknyttet oljekjeler som skal byttes er i god nok stand har dette, sammen med selve kjelen, en betydelig egenverdi. Å erstatte oljebrenneren og eventuelt også kjelen, med et moderne pellets brennersystem er da en kostnadseffektiv og klimavennlig løsning. De beste moderne pelletskjeler på markedet i dag har betydelig lavere utslipp enn en pelletsovn som det vises til i nevnte rapport, med partikkelutslipp så lavt som 0.2 g/kg. Det bør i tillegg nevnes at de beste pelletsovnene i dag kan leveres med partikkelutslipp så lavt som 0.5 g/kg. Dette er hhv. 85 % og 62 % lavere enn tallet NILU har benyttet i sine beregninger på 1.3 g/kg. Nå skal det likevel sies at det er betydelige kvalitetsforskjeller også innen pelletsbrennere, pelletsovner og kjeler som florerer på markedet. Det er derfor viktig å velge rett utstyr, spesielt i områder med høy befolkningstetthet og stor trafikk, slik at man får minimalt med partikkelutslipp. Dette er noe produsentene selv bør ta ansvar for å synliggjøre i markedet.

Det bør også nevnes at elektrisitet er en høyverdig energibærer og ikke bør benyttes direkte til det "lavverdige formålet" oppvarming er, slik som et av de foreslåtte alternativene i den aktuelle rapporten. Norge importerer også el fra våre Nordiske naboer når det er som kaldest, dvs. når fyringen er mest intens, og dette er ikke nødvendigvis fornybar el, men basert på atomkraft eller fossile brensler som kull.

Alternativet til sentralvarmeanleggene, blir punktoppvarmingsløsninger; vedfyring, pelletsovner og varmepumper hvis man antar at bruk av panelovner er forkastelig. Varmepumper er en god løsning hvis man allikevel må bruke el. Hvis man ønsker å være 100 % fornybar er det bioenergi som per i dag er den beste løsningen, hvor pelletskjeler og – ovner er den anbefalte løsningen når partikkelutslipp har høy prioritet. Biomasse representerer én alternativ, CO2  -nøytral (ved langsiktig innfasing) og sikker (forsyningssikkerhet), lokal og fornybar energikilde som i framtiden vil være en del av den totale energiforsyningen globalt.