- Slik regelverket er i dag, følger i praksis fjernvarmeprisen strømprisen. Vi vil nå vurdere om dette er den beste løsningen, all den tid fjernvarme som regel produseres av spillvarme fra avfallsforbrenning eller bioenergi, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding fra NVE.

NVE mener det er viktig å se på om reguleringen av fjernvarme fortsatt skal skje slik det ble bestemt i fjernvarmeloven fra 1986. Det er særlig prisreguleringen og reglene for hvordan vederlaget for fjernvarme skal være, som bør vurderes på nytt. Energiloven gir ingen juridisk regulering av hvordan en fjernvarmetariff skal bygges opp. Fjernvarmeleverandørene kan velge én eller flere av tariffelementene tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme i sin tariff.

Det er lovfestet at maksimalprisen for fjernvarme ikke skal overskride pris på elektrisk oppvarming. Dette kravet var ment for å beskytte kunder med tilknytningsplikt til et fjernvarmeanlegg, mot høye varmepriser. I klager som NVE har behandler på fjernvarmeprisen, ser vi at fjernvarmeprisen følger strømprisen tett, både når strømprisen er høy og når den er lav.

- Vi er i ferd med å lyse ut et oppdrag som skal gi NVE forslag til et samfunnsmessig rasjonelt regelverk for hvordan fjernvarmetariffene kan utformes. Videre skal det utarbeides et forslag til ny forvaltningspraksis for behandling av klager på fjernvarmeprisen, sier Lund.

Forstår ikke hvorfor fjernvarmeprisen er knyttet til strømprisen

I oktober har NVE fått en rekke henvendelser om at fjernvarmeprisen er svært høy. Flere av kundene som henvender seg til oss forstår ikke hvorfor fjernvarmeprisen er knyttet til strømprisen. Dette er spesielt vanskelig å forstå når fjernvarme ikke produseres med strøm, men ofte fra søppel og bioenergi. Seks av disse henvendelsene er klager fra kunder som mener fjernvarmeprisen har vært høyere enn energiloven tillater.

- Vi behandler disse klagene nå. Noen av henvendelsene vi har fått, mangler dokumentasjon på kostnadene kunden har hatt. Når vi har fått den informasjonen vi trenger, vil vi behandle disse sakene også, sier Lund.

Sentralt i klagebehandlingen sammenlignes det hva prisen ville vært hvis kunden hadde brukt strøm til oppvarming, med prisen kunden har betalt for fjernvarme. Hvis kunden har betalt for mye, vil NVE pålegge fjernvarmeselskapet å sette ned prisen for perioden det klages for. På nve.no kan du lese mer om hvordan en klage blir behandlet.