– Flere har ønsket endringer i energimerkeordningen, og jeg er glad for å kunne sende dette forslaget på høring. Ordningen skal gi nyttig informasjon til byggeier om bygningens energitilstand og samtidig gi insentiv til å velge løsninger som samspiller godt med kraftsystemet. Denne balansen ønsker jeg at ulike aktører skal gi innspill på, sier energiminister Terje Aasland, i en melding fra Regjeringen.

Forslaget innebærer en rekke endringer sammenlignet med dagens ordning. Dette er de viktigste endringsforslagene:

  • Ny beregningsmetode for fastsettelse av energikarakteren. Forslaget vil bidra til at bygg med oppvarmingsløsninger som samspiller godt med kraftsystemet får bedre uttelling når de energimerkes. Dette gjøres ved at energibærerne vektes ved bruk av primærenergifaktorer. Fjernvarme er et eksempel på en slik løsning. Departementet ønsker særlig innspill på valg av primærenergifaktorer.
  • Endring av energikarakterskalaen for å gjøre ordningen mer relevant for hele bygningsmassen. Slik skalaen er utformet i dag ligger 77 prosent av merkede bygninger innenfor de fire nederste karaktertrinnene (D til G). Med forslaget som nå sendes på høring vil dagens bygningsmasse i større grad fordele seg utover karakterskalaen. I kombinasjon med endringene i beregningsmetoden legger dette bedre til rette for at bygg som benytter oppvarmingsløsninger som avlaster kraftsystemet, også kan få energikarakter A.
  • Forenkling av energimerket gjennom fjerning av oppvarmingskarakteren. Energimerket vil kun bestå av en bokstavkarakter på en skala fra A til G. I dag har energimerket i tillegg en fargeskala som reflekterer oppvarmingsløsningen.

Her kan du lese mer om dagens energimerkeordning: Energimerking | Enova

Les høringsbrev her!