– Vi er veldig fornøyde med at Flytårnet Fornebu AS ønsker å transformere det gamle flytårnet på Fornebu Lufthavn og eksisterende bygningsmasse til et bærekraftig sentrum. Bevaring, ombruk, energioppgradering og sosial bærekraft er sentrale temaer i utviklingen av området, og det går rett inn FutureBuilts visjon: Å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet, forteller en entusiastisk Reidun Aasen Vadseth, fagrådgiver i FutureBuilt, ifølge en sak på futurebuilt.no

Flyplassbebyggelsen på Fornebu ble oppført i perioden 1935 –1970 og består av sju ulike bygg på totalt 13 000 kvadratmeter. Flytårnet og hangaren er blant byggene som er tatt vare på.

Det historiske flytårnområdet med de gamle byggene representerer på mange måter sjelen på Fornebu. Området vil på sett og vis bli «gamlebyen», et sted med autensitet og intimitet du ikke vil finne ellers på Fornebu.

Gjennom det heleide kommunale selskapet Flytårnet Fornebu AS har Bærum kommune inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt som innebærer at det skal etableres et kvalitetsprogram med utgangspunktet i FutureBuilts kriterier. Prosjektet har derfor jobbet aktivt med prioriteringer og grep for klima og bærekraft.

Fornebu Lufthavn 2035 er en masterplan for oppgradering og utvikling av eiendommen, og det er et mål å videreføre kommunens ambisjoner om Fornebu som nullutslippsområde.

Klimabudsjett

Prosjektet skal jobbe aktivt med klimabudsjett og -regnskap slik at konsekvensen for klimagassutslipp blir en vesentlig del av vurderingene i beslutningsprosesser.

Mest mulig av eksisterende bygningsmasse skal beholdes, og prosjektet sikter seg mot FutureBuilt Sirkulær for hele eller deler av bygningsmassen. Materialeffektivitet har prioritet, og det er allerede iverksatt ombrukskartlegging av bygningsmassen.

Den verneverdige bygningsmassen begrenser imidlertid muligheten til å oppnå nZEB-nivå. Gjennom energieffektivisering og fornybar energi skal prosjektet redusere energibehovet, og se på mulighetene for samspill og energiutveksling med bebyggelse rundt.

– Der de fleste andre områdene som utvikles på Fornebu består av nye bygg og infrastruktur, er Flytårnet selve sjelen og identiteten til Fornebu. Gjennom bevaring og transformasjon skal historien tas vare på, samtidig som byggene oppgraderes i tråd med nåtidens forventninger til bruk, avslutter Aasen Vadseth.