Dette melder SSB.

Fjernvarmestatistikken for 2020 viser en nedgang i fjernvarmeforbruket på 8,5 prosent fra året før. Mye nedbør førte til lavere strømpriser, og også fall i fjernvarmeprisen, siden denne følger strømprisen.

I tillegg til varmt vær kan også koronapandemien med hjemmekontor, tomme yrkesbygninger, stengte skoler og kjøpesentre ha hatt betydning for nedgangen siden tjenesteytende næringer står for 50-60 prosent av forbruket. Forbruket innen tjenesteyting gikk ned med 13 prosent fra året før, mens for husholdninger, som står for vel en fjerdedel av fjernvarmeforbruket, var det en nedgang på rundt 5 prosent fra året før. Forbruket av fjernkjøling var omtrent uendret fra året før, og utgjorde om lag 191 GWh.

 Økning over tid

Sett over en lengre periode har bruken av fjernvarme steget jevnt, og den er nesten firedoblet fra år 2000, med en økning fra 1 500 GWh til rundt 5 400 GWh i 2020.

Men siden det meste av fjernvarmeforbruket går til oppvarming, er dette forbruket temperaturavhengig. Forbruket økte for eksempel ekstra mye i det kalde året 2010, mens varmt vær i 2014 og 2020 ga en nedgang i forbruket. Ifølge Meteorologisk institutt var temperaturen hele 2,4 grader over klimanormalen i 2020. Den forrige rekorden var i 2014, med 2,2 grader over normalen.

Salgsinntektene ned 33 prosent

Samtidig med at forbruket gikk ned, var det også en betydelig nedgang i fjernvarmeprisene. I 2020 var gjennomsnittsprisen på fjernvarme 58 øre/kWh (ekskl. mva), ned 27 prosent fra cirka 80 øre/kWh året før. Salgsinntektene til bransjen gikk dermed også ned med 33 prosent fra året før. 

Om lag 50 prosent av fjernvarmen produseres ved å utnytte varme fra avfallsforbrenning, mens vel 20 prosent kommer fra flisfyringsanlegg. I tillegg brukes spillvarme, varmepumper, bioolje, biogass, strøm, olje mv. Det var en betydelig nedgang i bruken av fossile brensler som fyringsoljer, LPG og naturgass i 2020. Dette stod for kun 2,7 prosent av nettoproduksjonen av fjernvarme i 2020, mot 5 prosent i 2019.

En viktig årsak er at mange verk har målsetninger om å begrense fossilt brensel og erstatte det med fornybar energi. For eksempel har mange nå gått over fra fyringsolje til bioolje. En annen viktig grunn er at de lave strømprisene har gjort det mer lønnsomt å bruke strøm enn olje og gass i produksjonen. Fjernvarme produsert fra elektrokjeler steg med 13 prosent i 2020. En tredje årsak er at olje- og gasskjeler ofte brukes som ekstra effekt og spisslast i perioder med høy etterspørsel, og dette har det vært mindre behov for i 2020.