Dette sier r Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge ifølge en pressemelding.

Satsingen som foreslås i revidert nasjonalbudsjett er ment å nå nyskapende, grønne industriprosjekter i oppstarts- og vekstfasen. Næringsdepartementet har fått mer enn 80 høringsinnspill i tilknytning til satsningen. Innspillene peker på behov for offentlig finansiering og at en økende andel av klimainvesteringene fremover vil være knyttet til langsiktige teknologiløp og utvikling av fysiske verdikjeder med høy kapitalintensivitet.

Ordningen foreslås forvaltet av Innovasjon Norge og kan innrettes med bedre betingelser enn det som tilbys i det private markedet i dag, gitt at markedsaktørene skulle tatt samme risiko. Det vil i praksis si lån eller garantier med et støtteelement, men med betingelser om betydelig privat medfinansiering.

Ordningen skal utløse bærekraftig verdiskaping i Norge, i tråd med formålet i regjeringens grønne industriløft.

- Grønt industriløft skal fremme attraktive arbeidsplasser, verdier og velferd og bidra til utslippsreduksjoner. Vi må redusere sårbarheter i verdikjeder som er sentrale for det grønne skiftet. Dette er hensyn som har blitt viktigere med endringer i energi- og sikkerhetssituasjonen i Europa, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Innovasjon Norge har lang erfaring med låneordninger og samarbeid med private banker, nasjonale og internasjonale virkemiddelaktører. Låneordningen «grønn industriutvikling» skal bygge på erfaringer og praksis med tilsvarende ordninger som Innovasjon Norge allerede forvalter.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjerningen også at Innovasjon Norge skal forvalte en egen næringslivssatsing i Ukraina.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er sendt til Stortinget for beslutning, som forventes medio juni.