- Frem til nå har Enova hatt som mål å bidra til at batterier blir tilgjengelige i markedet. Nå ser vi at denne markedsendringen har skjedd, og det er derfor riktig av oss å øke ambisjonsnivået og dermed utvikle nye virkemidler, sier Anders Quist Nyrnes, virkemiddelansvarlig for maritim transport i Enova i en melding fra Enova.

En klar markedsendring

Programmet Batteri i fartøy ble åpnet i 2020 som en del av Nullutslippsfondet. Totalt er 263 havbruksfartøy, 39 fiskefartøy og 12 offshore fartøy støttet med til sammen 1 700 millioner kroner.

- Vi er svært fornøyde med å ha bidratt til denne markedsendringen. Samtidig har ikke dette vært mulig uten den evnen og viljen vi ser hos aktørene i maritim sektor. Batterier ombord gir reduserte klimautslipp og en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart langs norskekysten, sier Nyrnes: - Samtidig har vi fått utviklet en verdikjede som nå kan levere hybride løsninger til de fleste fartøytyper.

Mange søknader siden nyttår

Så langt i 2023 er det vedtatt støtte for 659 millioner kroner på programmet Batteri i fartøy. Med andre ord har det vært en høy søknadsinngang siden nyttår. Det var særlig havbruksnæringen som benyttet seg av tilbudet, og omstillingen til batteriløsninger i havbruksflåten skjedde raskere enn forventet. Enova stengte programmet for søknader i begynnelsen av mars. 

- Fiskerinæringa er i gang med å ta i bruk batterier, men fortsatt utgjør de totalt 59 fartøyene støttet av Enova svært lite mot totalen på rundt 6 000 fiskefartøy i Norge, sier Nyrnes, og fortsetter: - Vi har ikke sett den økningen som vi gjerne skulle ha sett innenfor fiskefartøy. Det er mye som tyder på at programmet ikke er egnet til å skape den markedsendringen vi ønsker og at det derfor er behov for nye virkemidler.

Et nytt og samlet programtilbud

Enova planlegger nå et nytt programtilbud for videre elektrifisering av maritim transport, både på fartøy- og landsiden.

- Vi vil i løpet av 2023 lage et kunnskapsgrunnlag for et slikt program. Det vil ha et ambisjonsnivå som peker framover mot 2050. Vi håper å kunne åpne programmet første halvår 2024, avslutter Nyrnes.

Nyrnes understreker at både fiskeri og havbruksfartøy fortsatt har mulighet til å søke støtte på programmet Elektrifisering av sjøtransport hvis man har et innovativt prosjekt. I tillegg kan de mest innovative prosjektene søke støtte på Enovas teknologiprogram Utslippsfri maritim transport.