- Vi må både kutte utslipp og fjerne CO2 fra atmosfæren hvis vi skal redusere den globale oppvarmingen. Den siste rapporten fra FNs klimapanel sier dette i klartekst. Karbonfangst og - lagring er et helt nødvendig klimatiltak, og vi støtter derfor pilotprosjekter som dette i Østfold, gjennom Enova. Prosjektet vil ha en overføringsverdi til avfallsanlegg både i Norge og andre land, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en melding fra Enova.

10.000 tonn CO2 i året

Pilotprosjektet skal bygges ved Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad og ha en kapasitet på 10 000 tonn CO2 i året. Karbonfangst går ut på å fange CO2 slik at klimagassen ikke slippes ut i atmosfæren. Målet er følgelig å fange opp alle CO2-utslipp ved anlegget, slik at produksjonen er klimanøytral. Pilotanlegget i Rakkestad blir også det første prosjektet som demonstrerer CO2-fangst i full skala i Norge, uavhengig av prosessanlegg.

- Carbon Centric er et ektefødt barn av avfallsforbrenningsbransjen. Vi har modnet frem løsninger basert på bransjens egne behov og ønske om reduserte CO2-utslipp, sier Fredrik Häger, daglig leder for Carbon Centric.

Bak selskapet Carbon Centric står Østfold Energi sammen med KANFA AS og Slåttland Mekaniske.

Kostnadene skal ned

Karbonfangst er dyrt, og et viktig mål for pilotprosjektet er derfor å utvikle en fangst- og lagringsløsning som er vesentlig billigere enn beste tilgjengelige teknologi i dag. Det skal skje gjennom riktig valg av standardkomponenter, et nytt konsept for hvordan fangstanlegget skal integreres med avfallsanlegget og ikke minst hvordan varmelageret skal brukes gjennom årstidene.

- Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi kutter utslippene av klimagasser. Pilotprosjektet i Rakkestad vil, som det første i verden, demonstrere en kostnadseffektiv og fullstendig prosess- og varmeintegrert CO2-fangst fra avfallsforbrenning, sier markedssjef for prosessindustri og CCS i Enova, Arve Solheim.

Modulbasert løsning til mindre aktører

Avfallsforbrenning har i dag få andre muligheter til å redusere sine CO2-utslipp vesentlig, enn ved CO2-fangst og -lagring. Utvikling og demonstrasjon av kostnads- og energieffektiv CO2-fangstteknologi for denne sektoren er derfor særlig viktig, og gir muligheter for teknologier og aktører som lykkes. Dersom Carbon Centric lykkes, planlegger selskapet å utvikle en modulbasert CCS-løsning som de skal tilby mindre aktører som ikke har kompetanse til å gjennomføre egne CCS-prosjekt.

- Det er svært viktig at vi har markedsaktører som Østfold Energi og KANFA som viser evne og vilje til å utvikle løsninger for å redusere klimagassutslipp i overgangen til lavutslippssamfunnet. Dersom pilotprosjektet lykkes, vil teknologien kunne tas i bruk i avfallsforbrenningsanlegg både i Norge og Europa for øvrig, sier markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad.