EUs Innovasjonsfond skal fordele 1 milliard EUR (Cirka 10 milliarder NOK) i denne første utlysningen, med tildeling innen utgangen av 2021. Av 311 opprinnelige søknader konkurrerer nå 70 prosjekter om tildeling av EU-midlene.

- Vi har redusert søknadsbeløpet etter en samlet vurdering av prosessen til EUs Innovasjonsfond. Tilbakemeldingene etter første søknadsrunde er at Oslo har et godt, innovativt og modent prosjekt. Aktuelle kunnskapsmiljøer og sentralt plasserte aktører både i EU og Norge har imidlertid anbefalt oss å redusere beløpet vi søker om, for å unngå at andelen til vårt prosjekt relativt sett blir for høy, uttaler direktør for Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt, Jannicke Gerner Bjerkås i en melding fra Fortum.

Prosjektets totale finansieringsbehov, inkludert både investering og 10 års drift, er ca. 6,8 milliarder NOK. I stortingsmeldingen om Langskip bekrefter staten et bidrag på 3 milliarder NOK, forutsatt at Fortum Oslo Varme skaffer til veie restfinansieringen (Meld. St. 33 (2019–2020)). Fortum Oslo Varme bidrar selv med ca. 800 millioner NOK i finansiering[1].

- Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er et gjennomarbeidet klimaprosjekt som vil bidra både til å styrke Langskip, og til at Oslo når sine ambisiøse klimamål. Norge og Oslo kan bli en internasjonal rollemodell for dekarbonisering av avfallshåndtering, og i CCS-sammenheng er vi antakelig alene om å være klare for igangsetting så snart finansiering er på plass. Det er likevel liten sannsynlighet for at ett prosjekt blir tildelt så mye som en tredjedel av Innovasjonsfondets totale pott. Dette er en helhetsvurdering vi har gjort, og en risiko vi ikke ønsker å ta, fortsetter Gerner Bjerkås.

Fortum Oslo Varme jobber aktivt med både kostnadsreduksjoner og med å få restfinansieringen på plass så snart som mulig. Selskapet har en tett dialog med eiere (finske Fortum og Oslo kommune) og staten om dette. Ambisjonen er at prosjektet kan starte opp umiddelbart etter tildeling av EU-midler fra Innovasjonsfondet.