- Karbonfangst og -lagring vil ha en viktig plass i lavutslippssamfunnet. Men for at det skal være bærekraftig og økonomisk, er det viktig å utvikle verdikjeder og teknologi som presser kostnadsnivået så lavt ned som mulig. Enova støtter de som går foran og dette prosjektet vil kunne bety mye for utviklingen videre, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova i en melding fra Enova.

En CO2-hub

Anlegget skal kunne ta imot CO2 av ulik kvalitet, enten det er fra prosessanlegg som fanger CO2 eller karbonfangst fra luft (DAC). Klimagassen CO2 kan ha ulik kvalitet, temperatur og trykk, men anlegget skal kunne ta imot klimagassen, rengjøre og klargjøre den for lagring. Dette vil i så fall være verdens første anlegg av denne typen.

- Enovastøtten setter oss i stand til å få gjort nødvendig vurdering av både teknologi og kommersielle forhold for en slik etablering. Anlegget vil kunne bidra til å ta ned noe av den finansielle og teknologiske risikobyrden som nye selskaper har, sier Jan Arild Alvheim, daglig leder, CCB Energy Management.

Samarbeid med Northern Lights

CCB, som eies av CCB Energy Holding, har inngått en samarbeidsavtale med selskapet Northern Lights og Linde Engineering. Northern Lights skal operere transport- og lagringsdelen «Langskip» som er Norges store satsing på karbonfangst og -lagring i Nordsjøen. CO2 skal føres i rør 2600 meter ned under havbunnen i Nordsjøen for permanent lagring slik at den ikke bidrar til klimaendringer. Mottaksanlegget for Northern Lights er allerede under bygging i Energiparken og skal etter planen startes opp i 2024. Dette gir CCB en kortreist og kostnadseffektiv transport av klimagassen. Linde Engineering vil være teknologisk hovedpartner i forprosjektet.

Netto null

Karbonfangst handler om å fjerne CO2 fra store utslippskilder. Det er ett av mange tiltak som må til for å få netto null. Karbonfangst og -fjerning vil ha en klar plass i lavutslippssamfunnet fordi det er områder som er vanskelig eller umulige å gjøre fornybare eller bærekraftige uten bruk av karbonfangst.

- Karbonfangst og -lagring er avgjørende for at vi skal lykkes med overgangen til en utslippsfri framtid. Da er det er viktig å ha så lave kostnadene som mulig. CCBs prosjekt representerer viktig innovasjon i så måte. Norge har tatt på seg en ledertrøye i arbeidet for karbonfangst og -lagring, og denne satsingen vil ytterligere kunne forsterke denne posisjonen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Interesse i markedet for slik teknologi

I dag er det flere selskap som tilbyr rensing og flytendegjøring av CO2. Det som ikke er prøvd ut tidligere, er hvilke løsninger som egner seg for leveranser av CO2 fra kilder med ulikt trykk, temperatur og kvalitet.

- Vi er glade for støtte og anledning til å gjøre nødvendig vurdering for å etablere synergianlegg av denne typen. Dette vil være unikt og svært viktig for lokal etablering og omstilling, men også ett av forhåpentligvis mange positive og fremtidige industrielle konsekvenser for Norges satsing på CCS. Vi har allerede etablert et pilotprosjekt for produksjon av hydrogen basert på naturgass med fangst av CO2 i Energiparken, sier Ronny Haufe, CEO i CCB Energy Holding.

Kan bidra til å ta ned risikoen

 - Hvis prosjektet lykkes, vil det bidra til å ta fram en teknologisk løsning som vil være svært aktuell flere steder i Norge og Europa. Dette vil kunne ta ned risikoen for andre aktører som ønsker å ta i bruk denne teknologien. Det vil være til stor nytte i det grønne skiftet, avslutter Lilliestråle i Enova.