Dette melder Hafslund Eco.

Hafslund Oslo Celsio leverer grønne grader i Oslo. Selskapet er Norges største fjernvarmeaktør og leverer varme til mer enn 200 000 mennesker i hele Oslo. Etter transaksjonen er Hafslund Eco majoritetseier med 60 prosents eierskap, mens Infranode og HitecVision eier betydelige minoritetsposisjoner på 20 prosent hver.

Viktig klimaløsning for Oslo

Gjennom avtalen er finansieringen sikret for prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud. Energigjenvinningsanlegget er Oslos største utslippspunkt og står for rundt 17 prosent av byens samlede utslipp. Realisering av CCS vil derfor være et viktig bidrag til at Oslo kommune når målet om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030.

- Partnerskapet ser på CCS som helt nødvendig for å kunne drive bærekraftig energigjenvinning i et nullutslippssamfunn. Vi har stor tro på at vi sammen klarer å gjennomføre CCS-prosjektet, og dermed redusere utslippet av CO2 med nærmere 400 000 tonn årlig i Oslo, sier Martin S. Lundby.

- Vi er glade for å ha bidratt til finansieringen av CCS-prosjektet sammen med våre partnere og Oslo kommune. Infranode har betydelig erfaring innen fjernvarme gjennom andre investeringer, og ser på CCS som stadig viktigere klimaløsning for industrien, sier Erik Botnevik, Norges-ansvarlig i Infranode

De nye eierne har laget en finansieringsplan for selskapet som innebærer investeringer på 10 milliarder de kommende årene. Av dette er om lag 1,4 milliarder til CCS-prosjektet, mens resten gjelder andre satsinger, som fjernkjøling og en ny linje for energigjenvinning på Klemetsrud.

- Det skal investeres over tre milliarder kroner i fjernkjøling, som vil være et stort og nytt område for selskapet. Nøkkelordet for mange av investeringene er dekarbonisering av byen, og her vil Hafslund Oslo Celsio ha en fremtredende rolle, sier Jon Vatnaland, senior partner i HitecVision.

Transaksjonen priser Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme) til om lag 20 mrd. kr basert på en brutto selskapsverdi på 100 prosent basis. Partnerskapet kjøper 50 prosent av aksjene for om lag 8 mrd. kr og innfrir 2 mrd. kr i aksjonærlån til Fortum. Oslo kommune overfører sin 50 prosents eierandel i selskapet til Hafslund Eco som et tingsinnskudd, og Hafslund Eco overtar samtidig 2 mrd. kr i aksjonærlån fra Oslo kommune.