Dette melder Enova.

– Dette er den utlysningsrunden vi har mottatt flest søknader til i år. Det er gledelig å se at omstillingsviljen er høy i industrien, selv om det er en krevende tid for mange, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Støttetilbudet "Energi- og klimasatsinger i industrien" retter seg mot all industriell virksomhet i Norge, og skal bidra til at tilgjengelige nullutslippsløsninger tas i bruk i større grad enn i dag. Som følge av ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke, har Enova styrket industrisatsingen både gjennom ytterligere søknadsrunder, flere temaer og lavere terskel for å kunne søke støtte. Dermed er det blitt mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier i retning en fossilfri industri.

Totalt har Enova nå innvilget mer enn 260 millioner kroner gjennom støttetilbudet som ble etablert for halvannet år siden. – Regjeringens ekstrabevilgning til Enova under koronakrisen har gjort det mulig for Enova å styrke sin industrisatsing. Slik kan oppdrettsnæringen og industrien komme grønnere ut av krisen, og vi tar et skritt videre i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Batteripakker i oppdrettsanlegg mest populært

Det tiltaket som fikk flest søknader i den siste utlysningsrunden – og også ble tildelt mest støtte – var batteripakker i oppdrettsanlegg. Hele 25 prosjekter fikk støtte til slike batteripakker. – Produksjon og foredling av fisk er vekstnæringer som vi skal ha med oss inn i lavutslippssamfunnet. Flere og flere i denne næringen gjør nå noe med energibruken og klimagassutslippene sine. De tre siste årene har Enova støttet over 200 prosjekter i sjømatindustrien med totalt 483 millioner kroner, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Fem prosjekter fikk støtte til å koble anlegg på landstrøm kombinert med installering av batteripakker. Det er selskapet NRS Farming som står bak alle prosjektene som skal koble ulike lokaliteter i Troms og Finnmark til strømnettet. De mottar til sammen en støtte på i overkant 9,5 millioner kroner.

Etterlyser flere søknader

Av de resterende prosjektene var det 18 prosjekter som fikk utredningsstøtte, et tilbud som kom inn som del av den forsterkede satsingen fra i sommer. Der er målet at bedriftene skal skaffe seg tid og rom til å utrede framtidige energi- og klimaprosjekter og dermed være enda bedre rustet til å gjøre gode investeringer. Sju prosjekter fikk støtte til spillvarmeutnyttelse, tre til elektrifisering av arbeidsprosesser og ett til utfasing av fossil varme.