Dette melder FutureBuilt.

Tilbake i 2017 startet Mustad Eiendom planarbeidet som vil resultere i en stor ny bydel, Lilleakerbyen, et areal like stort som Bjørvika og Sørenga til sammen. Planen forventes å bli behandlet politisk innen utgangen av 2022. Nå har Mustad Eiendom og FutureBuilt undertegnet en avtale om at Lilleakerbyen skal være et kandidatprosjekt i FutureBuilt.

Planene omfatter utvikling av cirka 2 000 boliger, kontorbygg, hotell, handel og servering, kultur og fritidstilbud, totalt cirka 530 000 kvadratmeter. Gjennom å bygge på FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft, vil Mustad etablere møteplasser for nabolaget og ta en aktiv rolle i å skape aktivitet i området, i tett dialog med naboer og mulige fremtidige beboere og brukere.

I utviklingen av området vil det bli lagt vekt på å skape en inkluderende og åpen bystruktur, og det er utviklet en arkitekturveileder som skal ligge til grunn for hele utviklingen. Det er også et mål å gjennomføre arkitektkonkurranser på utvalgte bygg.

Bærekraftig og innovativ ressursbruk

Det er gjennomført en grundig kartlegging av eksisterende bygg og infrastruktur som grunnlag for den videre utbyggingen, hvor sirkulære løsninger står helt sentralt. Bygg og materialer skal ombrukes i så stor grad som mulig, og det skal være flere pilotprosjekter innen ombruk i tidlige byggetrinn for å implementere læring i senere byggetrinn.
 

- Vår bransje er ansvarlig for store klimagassutslipp og enorm ressursbruk. I Lilleakerbyen ønsker vi å ta tak i dette og teste nye løsninger som kan endre måten vi både designer, bygger og bruker bygg. Vi tror at det å bygge demonterbare og fleksible bygg er viktig. Slik kan vi unngå omfattende rehabiliteringer i byggets levetid, samtidig som byggene kan tilpasses ulik bruk og funksjon, sier Olav Line, administrerende direktør i Mustad Eiendom.

Miljøsertifiserte boliger og bygg

Ambisjonen er at alle nye næringsbygg skal være nær-nullenergibygg og klassifisert som BREEAM Excellent eller bedre. Boligene skal miljøsertifiseres. Det skal etableres et nytt energisystem for lokal varme og kjøling basert på en sjøvannssløyfe med sirkulasjonsledning for kaldt vann. Dette vil redusere klimagassutslippene med cirka 50 prosent fra energibruk sammenlignet med et 0-alternativ.

Biologisk mangfold og rekreasjon

Lysakerelva renner gjennom området og er en viktig naturressurs. Livet i Lysakerelva skal styrkes, og biologisk mangfold og økologisk verdi i området skal forbedres gjennom kartlegging og en skjøtselsplan. Med utviklingen av Lilleakerbyen skal mye asfalt og betong bli transformert til grønne byrom og parker. Gode grøntarealer til rekreasjon og biologisk mangfold er sentralt i prosjektet. Grøntareal skal beplantes med arter som vokser vilt i nærområdet.

- Vi tar budskapet fra FNs naturpanel på dypeste alvor, og vil med Lilleaker-planen gi mye areal tilbake til naturen. Vi ønsker å skape en bydel der naturen får vokse inn i byen, og tror dette vil gi stor verdi til alle som vil besøke, arbeide og bo i Lilleakerbyen, både mennesker, dyr og planter, sier Line.

Mustad Eiendom skal også være en driver for grønn mobilitet i nærområdet. Planen er å etablere et logistikknutepunkt for Lilleaker og omegn som tilrettelegger for redusert transport av varer, reduserte utslipp og mer effektiv varedistribusjon for hele området.

Handlingsprogram for bærekraft

Mustad Eiendom er opptatt av at bærekraft må være konkret og målbart, og er derfor i ferd med å utvikle et handlingsprogram for bærekraft i Lilleakerbyen.

- I handlingsprogrammet konkretiserer vi både kortsiktige og langsiktige mål for bærekraft, og har valgt strategier for hvordan vi skal arbeide. Bærekraft må gjøres konkret og være en integrert del av vår kjernevirksomhet, ellers klarer vi ikke å nå de overordnede målene for byutviklingen, sier direktør for bærekraft i Mustad, Eili Vigestad Berge.

Gjennomføringen av handlingsprogrammet vil inkludere hele organisasjonen, fra driftsteknikere til økonomiavdelingen, og status på arbeidet vil være en viktig del av selskapets bærekraftsrapportering.

- Lilleakerbyen er en av de store byutviklingsområdene i Oslo og Bærum, og er unikt siden det er én grunneier for hele området med ambisjoner å drifte området i minst 150 år til. Hva betyr dette når ambisiøse målsetninger nå skal omsettes i utvikling, bygging og ikke minst drifting av området? Hvordan blir prosessen for Lilleakerbyen i forhold til andre områdeprosjekter i FutureBuilt, som Grønlikaia, flytårnområdet på Fornebu og den eksisterende sykehustomten i Drammen? Krevende spørsmålsstillinger på alle plan som vi gleder oss å bidra til i årene framover, sier Ulla Hahn, fagrådgiver i FutureBuilt.