Dette melder FutureBuilt.

Over flere år har låven på Nedre Sem gård forfalt. Deler av låven har rast sammen, og bygget har ligget som en uutnyttet ressurs i et attraktivt friluftsområde. Slik er det med mange låver i Norge i dag. Men til tross for forfallet er låven på Nedre Sem vurdert å ha høy verneverdi. Låven er et viktig element i kulturlandskapet i Sem landskapsvernområde og en vesentlig del av gårdsanlegget.

Lite prosjekt, mye innovasjon

Nå er Asker kommune i full gang med å planlegge en klimavennlig transformasjon av det som er en typisk norsk enhetslåve til et helt nytt bruksformål. Låven skal bli til et nytt kommunalt arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Gjenoppbyggingen skal sørge for at låven forblir et viktig element på Nedre Sem, og byggefasen skal utføres med stor varsomhet for å ivareta landskapsvernområdet på best mulig måte.

I tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg skal den gamle låven demonteres og gjenoppbygges ved å utnytte eksisterende trematerialer, tegl og steinmur i nytt bygg og inventar. Som bærende konstruksjon planlegges det å bruke massivtreelementer. I tillegg til å bli et sirkulært bygg skal den nye låven på Nedre Sem oppnå en nær-null-energi-standard gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på taket. Byggeplassen skal være utslippsfri, og bygget skal være fritt for fossil plast. Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, mener at prosjektet, størrelsen til tross, bugner av innovasjonselementer.

- Dette er jo ikke store bygget målt i kvadratmeter, men i innovasjonsvolum kan det måle seg med de største. Det mest iøynefallende vil være ombruk, oppsirkulering og integrering av materialene fra det gamle bygget i det nye, og låvetaket som skal bli kraftstasjon. Men vel så innovativt er det vi forhåpentligvis ikke kan se – ambisjonen om å designe et plastfritt bygg. Og så må vi fremheve hvordan prosjektet involverer brukerne av bygget gjennom redesign av trematerialer. Dette er sosial bærekraft i praksis, sier han.

Det kommunale arbeidssenteret som skal flytte inn i deler av bygget, bistår prosjektet med redesign og ombruk av trematerialer til nytt interiør, samt i planlegging av uteområdene med hage, parseller og staudebed. I arbeidssenterets åpningstid planlegges det nemlig for cafédrift og gårdsutsalg med salg av egendyrket mat og blomster.

- Asker kommune vil gjennomføre prosjektet i en samspillentreprise med vekt på ombruk av eksisterende materialer, utslippsfri byggeplass og flere andre miljømål. Dette sammen med tett samarbeid med brukerne, naboer og andre interessenter gjør at vi også ivaretar sosial bærekraft i prosjektet, sier Alf Kaare Stokker, prosjektleder i Asker kommune.

Pilot i SirkTRE?

Prosjektet er i dialog om et samarbeid med SirkTRE, som er et program som skal sørge for at returtre brukes om i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri, for på den måten å løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet. SirkTRE har som mål å resirkulere omtrent alt brukt tre i nye produkter og byggeprosjekter innen 2030, og finansieres gjennom ordningen Grønn Plattform.

SirkLÅVE er et delprosjekt i SirkTRE som skal ta tak i norske låver. Kristine Nore, prosjektleder i SirkTRE er opptatt av at materialene skal få nytt liv.

- Vi har 10 000 låver som er tilpasset hest og kjerre i Norge. Det er flotte bygg, men de er lite anvendelige i dagens landbruk. Utviklingen av landbruket bør ivareta kulturmiljøet. OMTRE jobber med å ivareta materialene. Aller helst ved å tilpasse bygget, men om nødvendig, ta bygget ned og sette det opp igjen på det samme eller et nytt sted. Materialene må få et nytt liv, sier Nore ifølge FutureBuilt.no

Utbygger: Asker kommune

Arkitekt: Ola Roald Arkitektur