– Regjeringen jobber langs flere spor for å få på plass mer kraft i årene frem mot 2030, og energieffektivisering er en sentral del i denne satsingen. Vi har tydelige forventninger til at de som bruker mest energi tar et særlig ansvar. Regjeringen vil at alle lønnsomme energitiltak kommer på bordet, og jeg har stor tro på at langt flere tiltak da vil iverksettes, sier energiminister Terje Aasland, ifølge regjeringen.no

Energikartlegginger gir oversikt over energibruken og mulige lønnsomme energieffektiviseringstiltak. Kravet om å pålegge energikartlegging for foretak som bruker mest energi, er et tiltak for mer effektiv energibruk i industri og næringsliv. Tiltaket ble varslet i Handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi (regjeringen.no). Regjeringen sendte nylig forslag til forskrift om utnyttelse av overskuddsvarme på høring, som også er en del av dette arbeidet.

To alternative innslagspunkt

Forskriftsforslaget supplerer et krav i energiloven om regelmessig energikartlegging i store foretak. I forskriften foreslås det nærmere bestemmelser om hvilke foretak som omfattes og om kartleggingens innhold.

I forskriftsforslaget presenteres to alternative innslagspunkt for hvilket energiforbruk som utløser krav om kartlegging på henholdsvis 2,5 GWh og 1 GWh per år. Departementet ber spesielt om høringsinnspill til disse alternativene. I forskriften foreslås også krav om at det skal utarbeides en gjennomføringsplan som legges frem for foretakets ledelse og at foretakene skal være åpne om kartleggingens funn og gjennomføring av tiltak.

– Regjeringen er opptatt av at lønnsomme tiltak ikke bare kartlegges, men også iverksettes. Derfor vil vi at det skal utarbeides en gjennomføringsplan som ledelsen må ta stilling til, sier Aasland.

Forskriftsforslaget legger også opp til at kartleggingen skal identifisere muligheten for kostnadseffektiv produksjon av fornybar energi til egen bruk og muligheten til å utnytte overskuddsvarme.

Du finner høringsforslaget her: