Dette melder FutureBuilt.

Visjonen for det nye Energihuset i Lillestrøm er å skape et kompetansesenter hvor næringsaktører innen energi og teknologi er samlet. Bygget skal bli et landemerke med spenstig arkitektonisk utforming og ikke minst – et fremtidsrettet bygg med lavt klimaavtrykk og innovativ utnyttelse av teknologi og fornybar energi. Sirkularitet, ombruk, gjenbruk og robusthet i materialvalg vil være viktig for prosjektet, som har mål om minimum BREEAM Excellent.

- Energihuset skal være identitetsskapende og bli et signalbygg, samtidig som det tar hensyn til omgivelsene og gir noe tilbake til byen og dens innbyggere. Vi ønsker å samle selskaper innen energi og teknologi i bygget, vi vet at innovasjon og utvikling skjer der hvor mennesker møtes, sier Erik Lindseth, daglig leder i Energihuset i Lillestrøm AS.

Langhuset og Langbryggen

Også for det nye besøkssenterbygget i Lillestrøm kommune er det høye miljøambisjoner. Fra utformingen av arkitektkonkurransen i 2020 har MiA “Museene i Akershus ” hatt som mål at museum og våtmarkssenteret skal være bærekraftige. Bygget skal ikke bare tilpasses FutureBuilts ambisjoner og mål, det er også en intensjon om at det som formidles i bygget og på fløtningsanlegget skal være knyttet til FNs bærekraftsmål. Vinneren av konkurransen, det nederlandske arkitektkontoret Karres en Brands, har i hovedsak planlagt bygget i tre, inspirert både av lokal byggeskikk og internasjonale trender innen arkitektur og landskapsarkitektur.

- Målet er et nytt nasjonalt kulturbygg hvor bærekraft er et bærende element i alle aspekter av prosjektet. Vi i MiA synes det er svært spennende å få denne muligheten til å samarbeide med FutureBuilt, og tror at sammen med arkitektene og landskapsarkitektene i Karres en Brands vil vi kunne skape et unikt bygg Lillestrøm kan være stolte av, sier Cecilie Øyen, direktør ved MiA.

Bygget er planlagt i Nordre Øyeren naturreservat, som er Nord-Europas største innlandsdelta og et unikt gruntvanns- og mudderområde. Nordre Øyeren fikk status som naturreservat i 1975 fordi man innså områdets viktige naturverdier, spesielt som rasteområde for fugler. I 1985 fikk området også den internasjonalt viktige statusen som ramsarområde, en status som gis kun til de aller viktigste våtmarksområdene nasjonalt og i global målestokk. Nordre Øyeren har også status som IBA (Important Bird Area) og et Emerald Network-område, som begge er internasjonale betegnelser på høy kvalitet innenfor biologisk mangfold. MiA har gjennom sin våtmarkssenterstatus påtatt seg oppgaven med å formidle den unike naturen i området. Naturen her er også årsaken til at området egnet seg for tømmerindustrien fra middelalderen og fremover. Fløtingsanleggets plassering og rolle i tømmerproduksjon skal formidles i samme bygg, med fokus på treindustriens evne til innovasjon i fortid, nåtid og fremtid. Bygget vil dermed kunne ha en dobbel funksjon: som en arena for formidling av naturen og kulturhistorien, samtidig som at byggets egne kvaliteter også formidles.

To skoler med høye miljøambisjoner

Både i Lillestrøm og Nordre Follo planlegges det nå FutureBuilt-skoler. Skjærva skoleområde i Lillestrøm skal bli en ledestjerne for øvrige byggeprosjekter i kommunal regi og bidra til kompetanseutvikling hos kommunen som byggherre.

- Her er det et helt bynært område som skal utvikles, sier Gerrit Mosebach, prosjektleder for FutureBuilt i Lillestrøm kommune. - Skolen i seg selv består av skolebygg, flerbrukshall og friområder. I tillegg skal det bygges en ny gang-/sykkebru over Skjærvagapet til skolen. Det er en intensjon at helheten med alle elementene skal bli et FutureBuilt prosjekt, sier han.

I Nordre Follo er planleggingen av Ski Vest ungdomsskole godt i gang, med ambisiøse mål om å benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget. Skolens energibehov for oppvarming og kjøling skal tilfredsstille krav i passivhusstandard NS3701, og energiforsyningen for oppvarming og tappevann skal hovedsakelig være fjernvarme, varmepumpe, pellets og/eller sol. I forprosjektet skal også bruk av solceller vurderes, samt muligheten for å oppnå nullenergibygg.

Rebecca Høyes, prosjektleder for Ski Vest ungdomsskole, sier at skolebygget også skal legge til rette for gode sosiale møteplasser som gir mulighet for rekreasjon og lek i nærmiljøet, samt å skape trygge, tilgjengelige inkluderende leke- og læringsmiljøer.

- Skolens uteareal vil fungere som et nærmiljøanlegg på ettermiddag og kveldstid for barn og unge. Utearealer er også tenkt til kunne benyttes til undervisningsformål, ved å inkludere elementer som for eksempel kjøkkenhager, bikuber og vannspeil. Vi ønsker at dette vil gi økt kunnskap om naturmangfoldet, sier Høyes.

Også i selve byggeprosessen er kommunen opptatt av miljø og klima. Prosjektet skal stille høyere krav til avfallssortering på byggeplass enn gjeldende TEK17-krav, og det skal stilles krav om maksimal mengde avfall som genereres under byggeperioden. I tillegg skal anleggsdriften være fossilfri. Skolen utvikles nå i en samspillentreprise mellom Nordre Follo kommune og Hent AS, og skal stå klar til skolestart 2025.

- Jeg er imponert hvor kjapt våre nye kommuner kom i gang med å hanke inn forbildeprosjekter. Fortsetter Lillestrøm på denne måten puster de snart flere av våre «gamle» partnerkommuner i nakken. Litt vennskapelig konkurranse er det jo mellom sammenliknbare kommuner, sier Birgit Rusten.