Dette melder FutureBuilt.

Målet er å bygge infrastrukturen på Filipstad på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, samtidig som føringer for byutvikling, klima og miljø blir ivaretatt. For å lykkes med klimastrategien skal blant annet Filipstad ha utslippsfrie byggeplasser med løsninger for bygg og anlegg som samlet over driftsfasen kompenserer for indirekte utslipp fra utviklingen av området.

Infrastrukturen og byggene i bydelen skal være klimarobuste, det vil si at bygg og omgivelsene skal være tilpasset de klimaendringene som kommer, blant annet med tanke på overvannshåndtering. Dette skal bidra til å redusere konsekvenser av hetebølger og styrtregn. Filipstad skal også bygges med klimavennlige materialer.

Intensjonsavtale med FutureBuilt

For å oppnå målet om høye miljøambisjoner har Oslo kommune inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt for Filipstad-området. I utarbeidelsen av plan for teknisk infrastruktur, mobilitet og blågrønn struktur vil det derfor være et tett samarbeid med FutureBuilt. Dette arbeidet vil også skje i tett samarbeid med Bymiljøetaten, Klimaetaten, Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Plan- og bygningsetaten (PBE). I tillegg vil de største grunneierne, Bane NOR og Oslo Havn KF, være involvert.

Redusere energiforbruk og klimagasser

Oslo kommune har som mål at Oslo skal bruke mindre energi samt produsere mer energi lokalt. I utviklingen av Filipstad vil valg av energiløsninger derfor være viktig for å oppnå målene. Blant annet ved å ha solceller på takene og ha andre løsninger som gir lavt energiforbruk i hvert enkelt bygg.

Les hele saken på hos FutureBuilt.