I debatten om potensialet for oppgradering og utvidelse av vannkraft i Norge, verserer det mange tall. For å bidra til å rydde i tall og begreper har NVE laget et faktaark: Hva er egentlig potensialet for oppgradering og utvidelse av norske vannkraftverk? 

 

 

 

– I Norge har vi god tilgang til vannkraftressurser. Av våre 1 667 vannkraftverk har mange allerede gjennomgått opprusting og utvidelse (O/U). Det er mange faktorer å ta hensyn til for å utnytte ressursene på best mulig måte. Vi har derfor forsøkt å forklare hvorfor potensialet varierer ut fra hva som blir lagt til grunn og hvilke metoder som blir brukt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til nve.no.

Rammebetingelser påvirker potensialet for opprusting og utvidelse

Potensialet for å hente ut mer kraftproduksjon fra eksisterende vannkraftanlegg gjennom opprustning eller utvidelser avhenger av en rekke faktorer. Politiske rammebetingelser, kraftpris, teknologi- og kostnadsutvikling og aktørenes krav til avkastning er noen av disse. Hvordan klimaendringene påvirker kraftsystemet i form av endret tilsig og lønnsomheten for O/U, eller syn på konsekvensene av naturinngrep, vil også påvirke potensialet.   

Vannkraftpotensial – stor forskjell på teori og praksis

Norges totale teoretiske vannkraftpotensial er over 600 TWh, hvis det hadde vært mulig å utnytte hvert eneste vannfall til kraftproduksjon. Men å utnytte dette ville medført dyre utbygginger av mange kontroversielle prosjekter med store miljøkonsekvenser. Noen ville også vært praktisk umulige.

Totalt er omtrent 216 TWh teknisk-økonomisk mulig å utnytte, som illustrert i kakediagrammet. Av dette er rundt 64 prosent allerede bygget ut og 23 prosent er vernet, og NVE anslår at det i dag er et totalt potensial på 23 TWh. Dette inkluderer både nye utbygginger og opprusting og utvidelser. Forskjellen på opprusting og utvidelse kan du lese om i faktaarket.

Les mer om reinvesteringsbehov, opprusting og utvidelse? på nve.no.