- Regjeringen vil kutte de norske utslippene med 55 prosent innen 2030. Da er vi avhengig at de som kan ta i bruk utslippsfrie og energieffektive alternativer, gjør det. Responsen på Enovas tilskuddsordning til klima- og energisatsinger viser at alternativene finnes mange steder i industrien. Det er flott at så mange industri- og oppdrettsaktører går foran og viser at det er mulig å ta ned klimagassutslippene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i utviklingen av ny teknologi.

- Den gode trenden innenfor klima- og energisatsinger i industrien fortsetter. Vi ser nå at industrien i økende grad ser sammenhengen mellom kutt i utslipp av klimagasser og konkurransekraft. Det er derfor svært gledelig å kunne bidra til denne omstillingen, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Årlig reduksjon på 45 000 tonn

Støttetilbudet Klima- og energisatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke brukes i stort nok volum i dag. Bare de 12 siste månedene har Enova støttet nærmere 231 prosjekter med 250 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene redusere klimagassutslippene med 45 000 tonn CO2.

-Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For at vi skal klare det, må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer samtidig som vi øker energieffektiviteten, sier Gärdeman i Enova.

Blant prosjektene som fikk utredningstøtte i siste utlysning, er det avdekket et potensiale for kutt av CO2-utslipp på 7000 tonn CO2.

I tillegg vil prosjektene som fikk støtte resultere i et energiresultat på nær 40 GWh.

Ny søknadsfrist 1. april

Neste søknadsfrist for dette programmet er 1. april 2022. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsingsområder. I tillegg til utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger lanserer Enova denne gangen et nytt område:

  • Inndamping/tørkeprosesser som en vil konvertere fra fossilt innfyrt til fornybare løsninger eller elektrisitet

For å nå klimamålene må vi sikre et energisystem som klarer å balansere en industri som går fra fossile energikilder til nullutslippsalternativer, bl.a. elektrisitet. Tørking og inndampingsprosesser krever mye energi som ofte fyres med fossile kilder. Her finnes det store potensialer for klimakutt, men det må samtidig gjøres riktig for å ivareta effektpådraget i energisystemet, sier Gärdeman.

Les mer om de nye satsingsområdene her!