- Dette er svært gledelig. Aktiviteten tyder på at industrien ser hvor viktig det er å kutte utslipp for å være konkurransedyktig i framtiden, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Reduserer årlige klimagassutslipp med 42 500 tonn

Støttetilbudet Klima- og energisatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke brukes i stort nok volum i dag. Bare de 15 siste månedene har Enova støttet nærmere 250 prosjekter med 200 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene årlig redusere klimagassutslippene med ca. 42 500 tonn.

- Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at industrien i Norge nærmest må bli utslippsfri. Vi må erstatte fossile brensler med fornybare, samtidig som vi må bli enda mer energieffektive, sier Gärdeman.

Nytt satsningsområde fra 1. desember

Neste søknadsfrist for dette programmet er 1. desember. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsningsområder, mens det er siste runde for rene batteripakker på fôrflåter. Imidlertid legger Enova fram et nytt område: Utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg.

- Vi vet at det er en god del selskaper som ønsker å starte prosjekter som kan gi dem fleksibilitet, betydelige reduserte klimagassutslipp eller energigevinster. Og så vet vi samtidig at kunnskapsgrunnlaget ofte ikke er godt nok. Dette nye temaet skal bidra til å løfte disse prosjektene fram, sier Gärdeman.

Støtten her skal gis til virksomheter som enten har en eksisterende elektrisk løsning, eller vurderer å konvertere til en elektrisk løsning (bort fra fossile varmeprosesser) som kan påvirke kapasiteten i nettet. Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 500 000 kroner.