I 2023 fordelte Husbanken 263,7 millioner kroner til ulike prosjekter i 69 kommuner. Totalt ble over 700 ordinære utleieboliger og 800 omsorgsboliger oppgradert, samt sykehjem som omfatter nær 2100 plasser.

I 2024 er tilskuddsrammen økt til 300 millioner kroner. Husbanken administrerer tilskuddsordningen på vegne av Energidepartementet.

– Tilskuddet skal gå til tiltak som reduserer behovet for kjøpt energi og til tiltak som produserer egen, fornybar energi. Eksempler på tiltak er etterisolering av yttervegger, utskifting av vinduer, varmepumper og solceller, sier seniorrådgiver Berit Nyland i Husbanken.

Hovedvekt på kommunale utleieboliger

I 2024 fordeler Husbanken to tredjedeler av den tilgjengelige rammen til kommunalt eide utleieboliger. Den resterende tredjedelen skal gå til omsorgsboliger og sykehjem.

Tilskuddet blir beregnet ut fra normerte verdier for hva det koster å gjennomføre tiltakene. Maksimalt tilskudd per prosjekt er fem millioner kroner.

– Det er mulig å søke om tilskudd til flere prosjekter. På husbanken.no finnes en kalkulator som kan brukes til å utforske hvor mye kommunen kan få i tilskudd til planlagte tiltak, forteller Nyland.

Førstemann til mølla

Det er ingen søknadsfrist for tilskuddet. Husbanken åpner for søknader 21. mai.

– Husbanken behandler søknadene fortløpende så langt tilskuddsmidlene rekker. Når alle midlene er oppbrukt, vil vi avslå søknader, sier Nyland.

Tiltak må ferdigstilles innen ett år

Husbanken utbetaler tilskuddet når kommunen har dokumentert at tiltaket er gjennomført i samsvar med vedtaket. Kommunene som får tilsagn om tilskudd i 2024, skal normalt ferdigstille tiltakene slik at tilskuddet kan bli utbetalt innen ett år fra tilsagnet er gitt.

Nytt fra 2024 er at utbetalt tilskudd per prosjekt ikke kan overstige 50 prosent av de faktiske kostnadene av tiltakene.