Dette melder Nobio.

I 2021 ble forslag til endringer i kapittel 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK 17) og tilhørende kapitler i byggesaksforskriften (SAK 10) lagt ut på høring.

Styreleder Katharina Månum i Nobio.Foto: Vidar Herre
Styreleder Katharina Månum i Nobio.Foto: Vidar Herre

Norsk Bioenergiforening – Nobio – deltok i innspillsrunden. Nobio mente da at kravet til energifleksibilitet i veileder burde løftes til forskrift, og at kravet om grad av energifleksibilitet burde økes til 80 prosent i alle bygg over 500 kvadratmeter.

Kommunal- og distriktsdepartementet meldte imidlertid i en pressemelding 1. juni 2022, at bygg med over 1 000 kvadratmeter oppvarmet BRA skal:

a. ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 60 prosent av normert netto varmebehov beregnet etter Norsk Standard NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data

b. tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger

c. ha felles varmesentral.

Nobio mener endringen ikke er kraftfull nok til å løse dagens energiutfordringer og heller ikke bidrar til å senke utslippene raskt nok.

– Hvis regjeringen faktisk ønsker å ta et effektivt grep på energi- og klimafronten, bør den ta opp forskriften én gang til og følge rådene som ble gitt i innspillsrunden. Det bør være en selvfølge at energifleksible løsninger velges, sier styreleder Katharina Månum i Nobio.