Nå har Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark gått sammen om å lage en strategi for å øke andelen med bioenergi basert på råstoff fra jord- og skogbruk i landsdelen. Strategien er laget i samarbeid med bio- energiaktører, kommunene og faglagene i landbruket, melder Regjeringen.no.

Jord- og skogbruk i Nord-Norge representerer store biologiske ressurser som kan danne grunnlaget for produksjon av bioenergi. I dag er det råstoff fra skogbruket som i hovedsak blir benyttet i fjernvarmeanlegg. Det er gode muligheter til å øke uttaket av skogressurser i landsdelen, som igjen kan gi flere flisfyrte varmeanlegg.

Fra jordbruket er det særlig husdyrgjødsel fra storfe og svin som egner seg som råstoff til energi, da i form av biogass. Husdyrgjødsel må sambehandles med andre kilder, som for eksempel marine ressurser eller matavfall for å gi god nok effekt og økonomi i biogassproduksjon. Det er god muligheter for å øke produksjon og bruk av biogass i Nord-Norge, der råstoffprodusenter og energiforbrukere er samlokaliserte.

Noen anbefalinger fra rapporten:

  • Økt samarbeid mellom blå og grønne næringer. For å utnytte landbrukets råstoff fra gjødsel, samtidig som klimautslippet fra husdyrhold reduseres, må det satses mer på samarbeid mellom blå og grønn sektor.
  • Økt informasjon til utbyggere og energiaktører om potensialet for fornybar energi fra lokale jord- og skogressurser.
  • Styrke kompetanse- og rådgivningstjenesten for utbygging av bioenergi fra landbruksnæringen.
  • Bedre rammebetingelser for bioenerginæringen. Det er behov for økonomiske incitamenter for å redusere kostnadene med å få fram råstoff (transport-/driftsstøtte) samt at det må bli mer lønnsomt å velge bioenergi framfor elektrisk kraft til oppvarming.