− Det Den nye avtalen har et estimert årlig volum på 16,5 millioner kroner, og har en varighet på to år med opsjon på inntil ytterligere tre år. Det ligger også inne en opsjon på tjenester for rydding av skog ved bruk av helikopter i beredskapssituasjoner eller andre akutte situasjoner, forteller Petter Tollefsen, leder av seksjon drift og vedlikehold i Glitre Nett, ifølge en pressemelding.

Rydder hele året

Glitre Nett rydder hele året vegetasjon i og utenfor ryddebeltet og tilhørende anlegg for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledningene. Arbeidet gjøres i de såkalte ryddebeltene langs strømlinjenettet hvor Glitre Nett har rettigheter til å rydde skog. Dette utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Skal redusere konsekvensene

− Klimaet har de siste årene blitt mer krevende, og uvær treffer oss stadig oftere enn før. Uværet Babet sist høst og det kraftige snøværet ved nyttår er eksempler på dette.  Glitre Netts ansvar er å redusere konsekvensene når strømbrudd skjer. Bruk av helikopter har vist seg som en effektiv måte å rydde kantlinjene i ryddebeltet, og det skal vi fortsette med. Det er svært sjeldent at avbrudd i strømforsyningen skyldes skog som står i ryddebeltet, sier Petter Tollefsen.

Trygg og sikker skogrydding

– Vi jobber hele tiden med å optimalisere vedlikeholdet og drifte strømnettet på en best mulig måte. Vel 7000 km av vårt strømnett er høyspent luftnett, hvor en stor andel står i områder med mye skog i dag. Skogen vil være der i fremtiden også, og da blir det viktig å sørge for at vedlikeholdet av skogen langs linjene våre blir gjort på en måte som gir trygg og sikker strømleveranse, avslutter Petter Tollefsen.