I denne runden gir Enova 200 millioner kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning, melder BIR.

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge.  Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. 

Enova har tildelt støtte til åtte aktører fordelt på ni prosjekter, til en samlet sum på 198,4 millioner kroner. 

Vil bryte barrierer 

Prosjektene som tildeles forprosjektstøtte har et samlet potensial for reduksjon av CO2-utslipp på om lag 1,7 millioner tonn per år når de er realisert. Dette tilsvarer det dobbelte av årlige utslipp fra Oslo by, eller nesten halvparten av alle utslipp fra personbiler i Norge. 

- Dette Enova-programmet er utformet for å bryte ned en stor barriere for utvikling av karbonfangst. Samspillet mellom marked, virkemidler og reguleringer har ikke vært tilstrekkelig for å muliggjøre karbonfangst som en reell klimaløsning i tide til å nå klimamålene innen år 2030. Prosjektene er rett og slett for kostbare, med for høy risiko og stor usikkerhet for selskapene. Derfor er vi glade for å se at støtten som nå tildeles har mobilisert markedet og utløser mange gode og viktige prosjekter. Vi vil følge utviklingen og resultatene tett og med spenning, sier Nils Kristian Nakstad. 

Et viktig steg nærmere realisering

I første omgang ønsker BIR å bygge et anlegg som kan fange 100 000 tonn CO2. Dette tilsvarer den fossile andelen av utslippene i Rådalen.

- BIR er veldig fornøyd med denne tildelingen, sier konsernsjef Borghild Lekve.

 - Forbrenningsanlegget vårt står for det største punktutslippet i Bergen. Det er vedtatt politiske mål om at Bergen innen 2030 skal være et lavutslippssamfunn. Estimert investering for karbonfangstanlegget er på cirka1 milliard kroner. For vår del betyr denne tildelingen at vi fremdeles holder oss til planen, der neste steg er å få på plass en finansieringsbeslutning. BIRs plan støtter opp under regjeringens prosjekt Langskip. CO2-en vil transporteres videre og vil deretter lagres permanent i geologiske formasjoner under havbunnen, sier hun.

Nybrottsarbeid for alle parter 

Enova støtter som oftest forprosjekter som befinner seg i den siste fasen før man gjennomfører en investeringsbeslutning.  De fleste karbonfangstprosjektene som støttes gjennom denne utlysningen, skal imidlertid starte en eller to studiefaser tidligere. Det betyr at detaljnivået for investeringsprosjektene er på et helt annet nivå enn det Enova normalt tildeler støtte.  

- Studieløpene som må gjennomføres før en investeringsbeslutning er komplekse og omfattende, og Enova mener at et finansielt virkemiddel som vi nå tyr til for å angripe denne barrieren, er nødvendig for å bidra til å framskynde karbonfangst som en klimaløsning. Dette er nybrottsarbeid også for oss. Læringen fra disse prosjektene kan ikke undervurderes, sier Nakstad. 

Etter at prosjektene har gjennomført forstudiene vil de med større sikkerhet kunne gi et godt bilde av hva karbonfangst vil koste og hva som skal til for å realisere prosjektene innenfor de ulike bransjene og de ulike anleggene i Norge. Dette er uvurderlig kunnskap i arbeidet med å utvikle et marked for karbonfangst.