- Selv om antall nye plusskunder har vært lavere enn på lenge, har interessen generelt vært høy siden plusskundeordningen kom. Dette har gjort at vi nå har et større antall plusskunder som bidrar med overskuddsstrøm til det nasjonale nettet, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE, ifølge nve.no.

Økningen på 860 nye plusskunder består av 623 nye husholdninger og 237 nye bedrifter. Økningen var størst for bedriftsmarkedet med 5 prosent i forhold til forrige kvartal. Tilsvarende var økningen på omtrent 3 prosent for husholdninger.

Ved utgangen av kvartalet er det totalt 29 545 plusskunder i Norge. Om lag 83 prosent av disse er husholdninger.

Siden plusskundene i all hovedsak produserer solkraft, bidrar den enkelte plusskunde lite med overskuddsstrøm tidlig på året. Gjennomsnittlig innmating per plusskunde var på omtrent 380 kWh i 1. kvartal 2024. Den samlede innmatingen fra plusskundene var på omtrent 11,3 GWh dette kvartalet, noe som tilsvarer årsproduksjonen til et mindre småkraftverk i Norge.