– Bruk av overskuddsvarme er og vil være et viktig bidrag for å frigjøre kraft og nettkapasitet, som igjen vil bidra til at vi kan realisere flere muligheter over hele landet. Regjeringen vil derfor legge til rette for økt bruk av overskuddsvarme, og sender denne forskriftsendringen på høring, sier energiminister Terje Aasland, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

Regjeringen har allerede fremmet lovforslag om krav til at aktører som planlegger energiintensive anlegg skal gjennomføre en kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme. Det ble vedtatt av Stortinget. Forskriftsbestemmelsene som nå sendes på høring er presiseringer av, og unntak fra, kravene i energiloven.

Nærmere om forslaget

I forskriften foreslås det konkret hvordan en kost-nytteanalyse skal gjennomføres og hva analysen skal inneholde. Energidepartementet foreslår at analysen skal inneholde en oppsummerende del med nøkkelopplysninger om det planlagte anlegget, og en grunnlagsdel hvor selve kost-nytteanalysen gjennomføres.

Departementet foreslår at kost-nytteanalysens oppsummeringsdel skal være åpen tilgjengelig informasjon, og at utbygger skal involvere og gi andre relevante interessenter mulighet til å komme med innspill.

Departementet foreslår videre at kravene skal gjelde alle energiintensive anlegg, med unntak av anlegg for forbrenning av avfall, ettersom disse allerede er omfattet av strenge krav om utnyttelse av overskuddsvarme, og små fjernvarmeanlegg der det forventes at etterspørselen etter varme vil være mindre enn 10 GWh årlig.

Utredning av strengere krav

Høsten 2023 presenterte regjeringen handlingsplan for energieffektivisering, og varslet i den at regjeringen ville utrede strengere overskuddsvarmekrav. NVE har fått i oppdrag å utrede eventuelle utvidelser. Eventuelle endringer som følger av utredningen, er ikke en del av denne høringen.

Høringsbrev finner du her!