Dette melder Novap.

De nye reglene kommer til å redusere utslippene til atmosfæren og bidra til å begrense global oppvarming, på linje med målene i Paris avtalen.

Totalforbud påvirker varmepumper

Bruken av hydrofluorkarboner (HFK) skal fases helt ut innen 2050.

Det foreløpige utkastet til regelverk innfører

  • et totalforbud mot bruk av f-gasser med en GWP på over 150 i mindre monoblokk varmepumper og kjølemaskiner som har en deklarert effekt på mindre enn 12 kW.
  • et totalforbud mot bruk av HFK fra 2035 for split-varmepumper, med noen tidligere frister for utstyr som bruker kuldemedier med høyere GWP-verdier. Det vil være unntak i tilfeller der utstyret trengs for å møte sikkerhetskrav.

Det foreløpige utkastet legger til rette for et begrenset antall tilleggskvoter for varmepumper hvis det viser seg at forbudet skaper problemer med å oppnå målene i REPowerEU.

Forbud mot reparasjoner og service

Det foreløpige utkastet til ny f-gassforordning innfører

  • et forbud mot reparasjoner og service på kuldeanlegg som bruker HFKer med høyere GWP-verdi fra 2025, med mindre det brukes HFKer som er gjenvunnet eller regenerert. Bruk av kuldemedier som er gjenvunnet eller regenerert vil være lovlig frem til 2030.
  • et forbud mot reparasjoner og serice på varmepumpe- og airconditionanlegg som bruker HFKer med høyere GWP-verdi fra 2026, med unntak av når det brukes gjenvunnet eller regenerert HFK frem til 2032.

Utvidet produsentansvar for produkter som inneholder f-gass

Det foreløpige utkastet til ny lovtekst innfører også et utvidet produsentansvar (Extended Producer Responsibility – EPR) fra 1. januar 2028 for f-gasser i produkter som faller inn under avfallsforskriftens regler om EE-avfall (2012/19/EU – WEEE-direktivet).

Krav til sanksjoner

Alle land må sørge for å innføre sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og er avskrekkende. Straff for brudd på regelverket må bestå minimum av bøter, konfiskering av produkter, midlertidig utestengelse fra offentlige anbud og midlertidig salgsforbud.

Hva skjer videre?

Utkastet til lovtekst blir sendt til medlemslandene i Rådet og til miljøkomiteen i EU-parlamentet. Både EU-parlamentet og Rådet må formelt godkjenne utkastet før det kan tre i kraft.

Les hele saken hos Novap!