Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

I 2020 gjennomførte Miljødirektoratet tilsyn hos 29 bedrifter som installerer og forhandler kuldemedier og utstyr. Tilsynet avdekket et eller flere avvik hos 76 % av bedriftene. Akkurat den andelen er ikke overraskende. 

- Vi drar på risikobasert tilsyn, det vil si at vi drar dit vi anser at det er større risiko for brudd på regelverk, sier senioringeniør Lisa Leganger Landfald i Miljødirektoratet. 

Husk bedriftssertifikat!

Fordelingen av avvikene viser at: 

  • Manglende bedriftssertifisering var utbredt: 23 bedrifter ble kontrollert på dette punktet, og 61 % hadde avvik.
  • Svikt i rutiner for internkontroll gikk også igjen – her var det mangler hos 52 % av de 27 bedriftene hvor dette ble kontrollert. 

Ikke alle temaene for tilsyn var aktuelle for alle de 29 bedriftene. For eksempel var register over salg av f-gass bare relevant for fem bedrifter. Tre av disse fem manglet lovpålagt register (60 %). 

Rutiner for kondemnering av varmepumper ble kontrollert i 17 bedrifter, og her var det bare avvik hos én av bedriftene. 

Brevkontroll

Miljødirektoratet har også gjennomført brevkontroll av omtrent 60 installatører og åtte nettbutikker som selger varmepumper. Da spør direktoratet som regel om ett konkret punkt i regelverket, for eksempel bedriftssertifisering. 

Bedrifter hvor tilsyn eller brevkontroll avdekker avvik, får litt tid på seg til å rette det opp. Gjør de ikke det innen fristen, eller unnlater en bedrift å svare, har Miljødirektoratet mulighet til å ilegge tvangsmulkt for å få tilbakemelding. 

Tips om avvik

Miljødirektoratet vil fortsette med tilsyn hos installatører av varme-og kuldeanlegg for å kontrollere om de har tilstrekkelig sertifisering. – Vi tar gjerne imot tips hvis noen har mistanker om brudd på f-gass-regelverket, understreker Landfald. 

Du kan tipse anonymt via Miljødirektoratets nettside.