Markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: Enova
Markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: Enova

- Studiefasene for et fullskala karbonfangstanlegg koster fra noen titalls millioner til flere hundre millioner kroner og krever høy tverrfaglig kompetanse. Å støtte prosjekter gjennom utredningsfasen kan bidra til at aktørene kan fatte investeringsbeslutninger når rammebetingelsene tilsier at dette er bedriftsøkonomisk gjennomførbart, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova i en melding fra Enova.

Retter seg mot industriell karbonfangst 

Støtteprogrammet Forstudie karbonfangst 2030 (lenke programside) retter seg mot industriell karbonfangst. Prosjektet som støttes må omfatte selve fangstanlegget og integrasjon av dette. Selskapet må også beskrive den valgte løsningen nedstrøms, som for eksempel transport, mellomlager, bruk og/eller permanent lagring.  Forstudien kan inkludere både interne og eksterne utredninger, prosjektering, prosjektledelse og dokumentasjon. Enova kan støtte inntil 50 % av godkjente kostnader, begrenset oppad til 50 millioner kroner.  

- Vi vet at nettopp kostnaden for større utredninger er en av de største barrierene for karbonfangst i dag. I tillegg er det et krevende samspill mellom marked, virkemidler og reguleringer. Vårt program tilbyr bedriftene risikoavlastning og kan bidra til at karbonfangst blir en reell klimaløsning innen år 2030, sier Lilliestråle. 

- Karbonfangst kan bidra med betydelige utslippsreduksjoner og være et viktig bidrag til å nå Norges klimamål. Vi vet at flere aktører vurderer og planlegger for dette på sine anlegg blant annet innen industri og avfallsforbrenning. Enovas støtteprogram vil bidra med risikoavlastning for de som er først ute med å utforske mulighetene for å satse på karbonfangst. Dette vil være et viktig bidrag for utslippskutt, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Søknadene vil bli vurdert på følgende kriterier:

  • Organisatorisk, teknisk og finansiell gjennomføringsevne og modenhet i både forstudie og investeringsprosjekt (60%).
  • Investeringsprosjektets påvirkning på energisystemet (20%).
  • Spredningspotensial av teknologi og forretningsmodell, og investeringsprosjektets forventede synergieffekter for verdikjedeutvikling (20%).

Programmet og søknadsportalen åpner onsdag 20. september og har søknadsfrist 17. november. Enova arrangerer et webinar om støtteprogrammet 28. september.

Les mer om programmet og meld deg på webinaret her