Dette sa overingeniør Jarand Hole fra NVE på frokostmøtet "Hva er galt med energieffektivisering" som ble arrangert i november.

- Elektrisitetsforbruket vokste sterkt i Norge frem til begynnelsen av 2000-tallet. Dette var drevet av økt strømforbruk i boliger og næringsbygg, og vekst i kraftintensiv industri. På 2000-tallet avtok veksten, blant annet fordi utbygging av fjernvarme og varmepumper dekket opp mer av oppvarmingsbehovet i bygg. I tillegg startet en nedgang i forbruket i papir- og metallindustrien, sa Hole.

- Nå står vi i en brytningstid. Som alle vet så vil omstillingen vi skal igjennom i Norge fremover øke strømforbruket, blant annet fordi transportsektoren kommer til å bruke mer strøm. Vi kommer til å elektrifisere eksisterende industri og nye industrier, sa Hole.

- Men det er en sektor som har en annen historie i vår analyse, og det er bygg. Vi ser at energieffektivisering bidrar til at det totale strømforbruket fra norske bygg ikke øker, men tvert imot har en svakt nedadgående tendens, sa Hole.

Strømprisen settes i et marked som er basert på tilbud og etterspørsel. Prisen påvirkes av balansen mellom etterspørsel og tilbud, sa Hole. – Når vi energieffektiviserer, så endres balansen. Etterspørselen går ned, og hvis tilbudet da er det samme, så går strømprisen også ned, sa Hole.

4-5 øre lavere strømpris med energieffektivisering

NVE anslår i rapporten  “Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021-2040” at energieffektiviseringstiltak vil redusere kraftforbruket i bygg med 8 TWh i 2040, sammenlignet med hva strømforbruket ville vært uten disse tiltakene. Dette innebærer hovedsakelig tiltak som reduserer energibehovet til romoppvarming og belysning. Analysen viser at dette isolert sett demper den gjennomsnittlige norske kraftprisen med 4-5 øre/kWh i 2040.

- Det er verdt å merke seg at energieffektiviseringstiltakene i hovedsak påvirker etterspørselen når det er som kaldest. Det ser vi også på priseffekten og prisforskjellen. De fire til fem ørene i reduksjon i strømprisen skjer i hovedsak om vinteren. Og det er også da vi bruker mest strøm, sa Hole. 

- Vi ser også at energieffektivisering øker fyllingsgraden og dermed forsyningssikkerheten. Hvis vi energieffektiviserer mer, så er det ikke så stort behov for å importere strøm fra utlandet i tiden fremover. sa han.