Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslått å heve avgiften på avfallsforbrenning til 882 kroner for hvert tonn fossil CO2 som slippes ut, en økning på 85,3 prosent.

- Dette forslaget vil føre til en dramatisk forverring av rammevilkårene til de norske avfallsforbrennings-aktørene som yter helt nødvendige tjenester i vårt moderne samfunn. Med dette sier regjeringen også nei til mer fjernvarme basert på overskuddsvarme og ja til økte utslipp, sier Inderhaug i en melding fra Hafslund Oslo Celsio.  

- Dagens CO2-avgift virker ikke etter hensikten. Slik markedet fungerer i dag, belaster avgiften i liten grad dem som produserer avfallet. Avgiften gir heller ingen klimaeffekt. Etter at avgiften ble innført i statsbudsjettet for 2022, har eksporten av restavfall til Sverige økt. Sverige har overkapasitet, og svenske aktører selger forbrenningstjenester i det norske markedet til en svært lav pris. Norske avfallsaktører kjøper selvsagt avfallsforbrenningstjenester der de er billigst. Vi frykter nå at enda mer restavfall vil transporteres til Sverige. Dette vil være svært negativt både for norsk beredskap, lokal verdiskapning og viktig energigjenvinning i de store byene. Overskuddsvarme fra avfallsforbrenning og andre kilder, som kloakk og datasentre, er nøkkelen til å forløse fjernvarmens potensial for virkelig å avlaste kraftnettet. Da kan ikke politikerne legge opp til at selskapene må kjøpe strøm for å kunne produsere fjernvarme, sier han.

- Vi ber regjeringen innstendig om at avgiften fjernes eller legges på alt norsk restavfall som sendes til forbrenning, uansett om det forbrennes i Norge eller blir eksportert. Dette vil både gi mer skatteinntekter, sikre at norske forbrenningsaktører er konkurransedyktige, og legge til rette for at overskuddsenergi fra norsk avfall blir energigjenvunnet i Norge, sier Inderhaug.

Karbonfangst er løsningen og krever egenkapital

Inderhaug er tydelig på at det på sikt skal koste å slippe ut CO2, også fra avfallsforbrenning, men at timingen må være riktig.

- Det tar tid å utvikle og bygge karbonfangstanlegg. En økt avgift vil svekke bransjens mulighet til å sette av nødvendig egenkapital til etablering av karbonfangst, og vil ødelegge for norsk satsing på karbonfangst på avfallsforbrenning fremover, sier han.