Enova-støtten i denne runden går til landstrømprosjekter i:

  • Vestland (5 prosjekter)
  • Troms og Finnmark (5 prosjekter)
  • Vestfold og Telemark (2 prosjekter)
  • Rogaland (2 prosjekter.)
  • Trøndelag (1 prosjekt)
  • Møre og Romsdal (1 prosjekt)
  • Agder (1 prosjekt)

Med tildelingen i denne runden har Enova støttet etablering av landstrømanlegg for litt over én milliard kroner siden 2016, da statsforetaket begynte å støtte landstrømanlegg. Dette støttebeløpet omfatter kun prosjekter som er ferdigstilte, i prosjektgjennomføring eller innstilt på støtte i den 16. og aller siste søknadsrunden.

– Enova har bidratt til at det er etablert et marked for landstrøm og en offentlig tilgjengelig infrastruktur. Dette har gitt reduserte klimagassutslipp og bedre arbeidsforhold når skipene ligger til kai.  Det er nå i ferd med å bli etablert et fungerende marked for landstrøm, og da er det riktig å bruke våre midler på andre områder, sier Rune Holmen, leder for maritim transport i Enova ifølge en pressemelding.

86 prosjekter ferdigstilte

Støtteprogrammet har hatt en til tre søknadsfrister i året siden det ble introdusert. 131 landstrømprosjekter er tildelt støtte, og 86 av disse prosjektene er allerede ferdigstilte.

Programmet har benyttet investeringsstøtte som virkemiddel, og støtten er begrenset oppad til 50 prosent av godkjente investeringskostnader, eller maksimalt 20 millioner kroner per prosjekt.

I løpet av høsten 2022 ble det gjennomført en evaluering av landstrømsatsingen til Enova, som i tillegg til investeringsstøtteprogrammet inkluderer støtte til forprosjekt og støtte til tilpasning av fartøy for landstrøm.

Resultatet av denne evalueringen viste blant annet at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Investeringsstøtten for landstrøm ble derfor besluttet nedlagt, men Enova fortsetter å støtte installasjon av landstrømsystem i fartøy i en begrenset periode for å bidra til økt bruk av og etterspørsel etter landstrøm.

Satsing på omstilling fortsetter

Enovas arbeid for grønn omstilling og elektrifisering av maritim transport fortsetter. Enova har lansert det nye programmet «Batteri i nullutslippsskip» som vil gjøre batterielektrifisering mer konkurransedyktig og bidra til en raskere grønn omstilling av skipsfarten.

Etter hvert som det bygges flere batteridrevne fartøy er det også behov for utbygging av ladeinfrastruktur, og Enova er i gang med utarbeidelsen av et nytt støtteprogram for ladeinfrastruktur for maritim transport.

Oversikt over landstrømprosjekter som får støtte fra Enova i siste tildelingsrunde for landstrøm. Foto: Enova