- Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i forbruket av strøm i Norge. I bygninger sørger energieffektivisering for at strømforbruket går ned. Derimot kan industri, datasentere og petroleumsnæringen gi en kraftig vekst i strømforbruket i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE, i en melding fra NVE.

NVE har beregnet at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Elektrifisering av petroleumsnæringen, økt aktivitet i metallindustrien og nye datasentere er hovedgrunnen til denne oppgangen. I tillegg vil stadig flere elbiler, elbusser og elferger øke strømforbruket i transportsektoren. I husholdningene og i tjenesteytende næringer antar derimot NVE en nedgang i strømforbruket på grunn av bedre bygg, bedre oppvarmingsutstyr, bedre elektriske apparater og et varmere klima.

Utfasing av fossil energi driver strømforbruket i EU

NVE har i denne rapporten også sett på energiforbruket i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. I de tre sistnevnte landene brukes det fortsatt flere tusen TWh olje, gass og fossilt drivstoff til transport, varme i bygninger og i industrien. NVE tror at mer fornybar strøm vil bli en av løsningene for å redusere bruken av fossil energi i EU.

- Denne analysen fanger opp effektene av mer ambisiøse energi- og klimamål i EU. NVE forutsetter at fyringsolje i europeiske bygg erstattes med fornybar varme og strøm, og at elbilmarkedet løsner for alvor i land som Tyskland og Storbritannia. Her har Norge og Frankrike lenge ligget i front – og nå kan elbiler bli billigere enn fossile biler allerede i 2025. Dette forsterker elektrifiseringen mot 2030 og 2040, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

Samlet sett kan strømforbruket i EU-landene stige til nærmere 300 TWh fra 2015 til 2040, ifølge NVEs anslag. De sterkeste driverne er elektrifisering av transportsektoren og utfasing av fossil energi i bygg.

- Dette er forsiktige anslag. Landene i analysen har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene. Dersom målene skal nåes, kan dette bety enda høyere etterspørsel etter fornybar strøm, sier Skrivarhaug.

Usikkerhet i fremskrivningene

Selv om NVE anslår vekst i strømforbruket mot 2040, er det viktig å understreke usikkerheten med fremskrivninger langt frem i tid. Endringer i forutsetningene, som en annen økonomisk utvikling, andre virkemidler, eller endringer i befolkningsutviklingen, kan gi andre resultater enn det NVE anslår. Det er også viktig å understreke at NVE i denne analysen ikke har prøvd å beregne hva som må til for å gjøre energiforbruket i Norge og de utvalgte EU-landene helt fossilfritt.