Dette melder Ørsted.

– Vi er svært fornøyde med utfallet av anbudsprosessen, og vi ser frem til å starte arbeidet med å etablere et karbonfangstanlegg ved to av våre kombinerte varme- og kraftanlegg som går på bærekraftig halm og flis. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er fangst og lagring av biogen CO2 et av verktøyene vi må bruke for å bekjempe klimaendringene, og CCS-prosjektet vårt vil bidra vesentlig til å nå de politisk vedtatte danske klimamålene for 2025 og 2030, sier Ole Thomsen, direktør og sjef for Ørsteds bioenergivirksomhet.

I løpet av 2025 skal kraftvarmeverkene Asnæs og Avedøre begynne å fange og lagre biogent karbon, og i begynnelsen av 2026 skal de to enhetene fange og lagre ca. 430.000 tonn biogen CO2 hvert år. Realiseringen av prosjektet vil være det første skrittet i å etablere en storskala CO2-infrastruktur over hele Danmark, da Asnæs kraftverk ikke bare vil fungere som knutepunkt for fangst og skipsfart av Ørsteds egen biogene CO2, men potensielt også for frakt av  CO2 produsert av andre utslippere.

Ørsted har slått seg sammen med Aker Carbon Capture, den ledende norske aktøren innen karbonfangstteknologi med utprøvd og egenutviklet teknologi. Aker Carbon Capture skal levere fem Just Catch-enheter™ til kraftvarmeverkene. Just Catch™ er et standardisert konsept og et modulært og konfigurerbart system som muliggjør effektiv produksjon og distribusjon av karbonfangstenheter.

– Vi er stolte av vårt partnerskap med Ørsted og ser dette prosjektet som en milepæl for vårt standardiserte Just Catch-tilbud til markedet for mellomstore utslipp. Vi ser frem til å samarbeide med Ørsted og bidra til deres avkarbonisering og Danmarks CCUS-ambisjoner, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture.

De 430.000 tonnene med biogen CO2 fra kraftvarmeverkene Asnæs og Avedøre skal skipes til Northern Lights sitt reservoar i den norske delen av Nordsjøen. Ørsted har inngått kontrakt med Northern Lights, som utvikler infrastruktur for CO2-transport og -lagring. Fase én av Northern Lights-prosjektet ferdigstilles i 2024 og er det mest modne karbonlageret i Nordsjøen. 

– Vi er veldig glade for at Ørsted har valgt Northern Lights som leverandør av CO2-lagring. Denne avtalen bekrefter det kommersielle potensialet for CCS og viser at markedet for transport og lagring av CO2 er i rask utvikling, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.

Ved å fange det biogene karbonet fra biomassefyrte kombinerte varme- og kraftverk og legge det under bakken, er det mulig å ikke bare redusere, men også fjerne CO2 fra atmosfæren, ettersom biogent  karbon fra bærekraftig biomasse er en del av en naturlig biogen karbonsyklus. Dermed skaper du negative utslipp. 

Fjerning av karbon

I mars 2021 signerte Ørsted, Aker Carbon Capture og Microsoft en avtale om  blant annet å drive frem prosessen med å oppnå faktisk drift av et kommersielt og teknisk oppsett som kombinerer karbonfangst og ren energiproduksjon via biomassefyrte kraftvarmeverk.  

Som direkte støtte til dette nye prosjektet har Microsoft inngått avtale om å kjøpe 2,76 millioner tonn bærekraftig karbonfjerning av høy kvalitet over 11 år fra fangst og lagring av biogent karbon fra Asnæs kraftverk. Dette representerer en av verdens største karbonfjerningsavtaler målt i volum, til dags dato.

– Vår langsiktige avtale med Ørsted om karbonfjerning av høy kvalitet støtter Microsofts forpliktelse til å bli karbonnegativ innen 2030, sender et sterkt etterspørselssignal for å skalere markedet, og viser kraften i partnerskap og den teknologiske innovasjonen som trengs for å hjelpe verden med overgangen til ren energi, sier Melanie Nakagawa, Chief Sustainability Officer i Microsoft. 

Avtalen mellom Ørsted og Microsoft viser også den kommersielle verdien knyttet til karbonfangst og fjerning. Gitt at markedet for bioenergibasert CCS fortsatt er umodent, var både danske statssubsidier og Microsofts kontrakt nødvendig for å gjøre dette prosjektet levedyktig. 

Dette partnerskapet demonstrerer hvordan karbonfjerningsløsninger kan modnes og skaleres når mottakere, operatører, teknologileverandører og beslutningstakere samarbeider tett. Ved å skape et kommersielt oppsett av negative utslipp som gir åpenhet og senker kostnadene og tiden til markedet for karbonforskyvninger, kan CCS gå fra å være avhengig av subsidier til å operere på markedsvilkår. Dette ligner på utviklingen av andre fornybare energiløsninger, som solenergi og vindenergi.

Ørsted er dessuten verdens største havvindselskap, og kombinerer global erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie havvindparker. I samarbeid med to av Norges største fornybarselskaper, Hafslund og Fred. Olsen Seawind, ønsker Ørsted å realisere storskala havvind i Norge.

– Som den mest erfarne havvindutvikler i verden har vi store planer om å bidra til å kickstarte en ny industri i Norge med flytende vind sammen med våre Blåvinge-partnere. Norge har en sterk offshore serviceindustri som har svært gode forutsetninger for å levere løsninger som bringer oss nærmere en klimanøytral verden – både når det gjelder CCS og havvind, sier Sebastian Hald Buhl, landesjef i Ørsted Norge.

Anbudskonkurransen er fullført når kontrakten er signert av Ørsted og DEA. Signering forventes å finne sted kort tid etter utløpet av den obligatoriske stillstandsperioden.  Ørsted forventer å starte byggingen av karbonfangstanlegg ved Asnæs og Avedøre kraftvarmeverk i juni 2023.