Miljødirektoratet har fått 407 søknader fra kommuner i alle landets fylker. Aldri før har kommunene søkt om så mye i støtte fra Klimasats-ordningen. Det betyr stor konkurranse om potten, som i år er på rundt 220 millioner kroner, melder Miljødirektoratet.

– Kommunene har en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Jeg er glad for at så mange kommuner har søkt Klimasats-midler til gjennomføring av nye tiltak som kutter utslipp og omstiller kommunene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet vekt på blant annet potensialet for utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, og i hvilken grad tiltaket gjennom nytenkning, involvering av relevante aktører og mulighet for varige endringer vil bidra til omstilling.

Skaper lokalt engasjement

Søknadsfristen var 15. februar. Miljødirektoratet starter søknadsbehandlingen umiddelbart og har som mål å gi svar til kommunene om de får støtte innen slutten av juni 2024.

− Klimasats er en fleksibel støtteordning som gir kommunene anledning til å finne lokalt tilpassede løsninger. Det skaper engasjement, innovasjon og resultater i både små og store kommuner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kutter utslipp på mange områder

Siden 2016 har Klimasats-ordningen mobilisert kommuner over hele landet, redusert viktige barrierer, endret praksis, gitt erfaringer med ny teknologi og gitt utvikling av metoder og løsninger for å måle klimaeffekten. De konkrete prosjektene har kuttet klimagassutslipp gjennom økt bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy, redusert matsvinn, mer klimavennlig areal- og transportplanlegging, flere klimatiltak i bygg og mer systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser i hele landet.

Dette vil kommunene gjøre i 2024

En foreløpig gjennomgang viser at klimahensyn i areal- og transportplanleggingen er den kategorien med flest søknader i 2024. Kommunene har søkt støtte til å utvikle kunnskapsgrunnlag for klimahensyn i arealplanlegging, og arbeidet med å ta klimakunnskapen inn i arealplanene. Som lokal og regional planmyndighet har kommunene og fylkeskommunene en unik og avgjørende rolle for å bidra til utslippskutt fra særlig veitrafikk og skog- og arealbruk.

Miljødirektoratet har også fått veldig mange søknader fra kommuner som vil bruke Klimasats-ordningen til å redusere utslipp fra bygge- og anleggsprosjekter, og gjennom offentlige anskaffelser. Kommuner og fylkeskommuner kjøpte inn varer og tjenester for 265 milliarder kroner i 2021, inkludert 60 milliarder kroner til bygg- og anleggsvirksomhet – så her har kommunesektoren store muligheter til å påvirke klimagassutslippene.

− Jeg synes det ser ut som at mange kommuner har fått et bevisst forhold til hvor det er viktig at de gjør en innsats. Søknadsbunken reflekterer sentrale utfordringer som kommunesektoren kan og må gjøre noe med, sier miljødirektør Ellen Hambro.