Dette melder Ramboll.

Det bygde miljøet påvirker samfunnet og naturen betydelig. Verden over er bygninger ansvarlige for 37% av de globale energirelaterte CO2-utslippene, 34% av energiforbruket og 50% av materialene som forbrukes. 

Bedre kvalitet og mer konsistente data er avgjørende for å forbedre bærekraft i bygg, ettersom det gjør det mulig for bransjen og beslutningstakere å trekke sammenligninger og sette krav til bærekraftstandarder for spesifikke bygningstyper. Frem til nå er disse dataene ikke blitt delt offentlig, noe som har ført til at beste praksis-løsninger blitt tatt i bruk saktere.  

Plikt å dele kunnskap

–Vi har et stort problem med klimapåvirkningen fra bygninger. Den eneste måten vi kan gå fremover på, er ved å dele kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Som en av de ledende rådgiverne på feltet, ser vi det som vår plikt å dele kunnskapen vår, sier Lars Riemann, direktør for Bygg i Rambøll Gruppen.  

–Dette vil også kunne bidra til å harmonisere de forskjellige metoder for klimagassberegninger i Norden eller i Europa, sier Lucas van Laack, Fagsjef for Bærekraft i Bygg i Rambøll Norge. –Forskjeller i beregningsmetodikken av livssyklusfaser og inkluderte bygningselementer gjør det vanskelig å sammenligne f.eks. norske og danske bygninger. Det er mye som vi må tilpasse EU-taksonomien. 

Bidrar til ambisiøse utslippsmål

Med Ramboll CO2mpare har selskapets eksperter utviklet en database for benchmarking av klimagass for bygninger som dekker ti forskjellige bygningstyper gjennom livssyklusen. 

–Med de dataene vi nå gjør tilgjengelige, får de viktigste interessentene i byggebransjen verdifull input til analysene sine, forklarer Riemann. –Denne åpenheten forventes å bidra til ambisiøse klimagassutslippsmål for bygningsporteføljene deres. 

Første åpne tilgangsplattform for industrien med internasjonale data 

Ramboll CO2mpare er det første åpne verktøyet av sitt slag, og gir informasjon fra mer enn hundre prosjekter innen ulike bygningstyper i et interaktivt grensesnitt. Til å begynne med er flertallet av prosjektene lokalisert i Nord-Europa. Data fra de fleste kontinenter vil kontinuerlig bli innlemmet for å utvikle en mer omfattende global forståelse av klimagassreduksjon fra bygg. 

–For å oppnå visjonen om null utslipp fra det bygde miljøet, trenger vi øyeblikkelig handling og et radikalt samarbeid mellom alle interessentene i bransjen, og det er derfor jeg applauderer skrittene Ramboll nå tar for å skape et åpent, delt dataøkosystem, sier Roland Hunziker, Built Environment Director i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).  –Å utnytte data er en av de viktigste inngrepene vi har identifisert i Market Transformation Action Agenda for å oppnå en reell endring av byggebransjen, og jeg håper andre bransjeaktører vil følge Rambølls eksempel.

Nybygg eller ombruk? 

Ramboll CO2mpare vil være spesielt relevant å benytte helt i starten av et prosjekt hvor det eksempelvis vurderes hvorvidt det skal bygges nytt, eller om det er mulig å ombruke selve strukturen.  

–I tidlig fase av prosjekter er det gjerne litt uklart hvor mye en kan spare ved ulike valg, og kunder spør ofte om konkrete referanser. Dette verktøyet bidrar til god veiledning tidlig, og gir bedre forutsetninger for å kunne svare på spørsmål som for eksempel går på ombruk versus nybygg, eller tre versus betong. Her ser vi de faktiske og konkrete besparelsene, og hvor det er mest å hente for å kutte klimagassutslipp, sier Lucas van Laack.

Økt interesse for investering

Den økende etterspørselen etter flere bærekraftige bygninger drives både av kommende reguleringer og vitenskapsbaserte mål for reduksjon av karbonutslipp. Med stadig økende press for å redusere klimagassutslipp, trenger investorer og utviklere å forstå det typiske nivået av klimagass i bygninger for å ta beslutninger på et best mulig grunnlag. Antagelsen er at jo lavere klimagassavtrykket bygningen din har, desto større interesse er det for å investere i den eller være leietaker i den. 

–Eiendomsutviklere og entreprenører ønsker å redusere CO2-utslippet i prosjektene sine og sikre at det er et attraktivt investeringsobjekt, og denne nye databasen er designet for å hjelpe alle bransjeaktører med å vurdere målene sine. Og de har investorene bak seg når for eksempel pensjonsfond investerer pengene sine i fond, og bestemmer at fondet skal investere i bygninger med mål for lavt klimagassutslipp, legger Lars Riemann til. 

The Buildings and Climate Global Forum følger den vellykkede lanseringen av Buildings Breakthrough på COP28. Dette initiativet støttet av 28 regjeringer og Europakommisjonen, har som mål å gjøre nesten-null-utslipps- og robuste bygninger til den nye normalen innen 2030.