– Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug i en pressemelding.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Nye kostnadsberegninger viser at vi ikke kan gjennomføre karbonfangstprosjektet etter opprinnelig plan innenfor eksisterende budsjett. Det er derfor nødvendig å ta CCS-prosjektet inn i en kostnadsreduserende fase, sier Inderhaug.

5. april rapporterte Celsio til Gassnova at oppdaterte kostnadsprognoser sannsynliggjorde at prosjektets kostnader ville overstige investeringsrammen. Prosjektet har til nå brukt mindre enn ti prosent av investeringsrammen. Prosjektressurser vil nå foreta en full gjennomgang av budsjett og kostnadsreduksjoner, i stedet for planlagt utstyrsbestilling og utbygging. Det er satt av en tidsramme på tolv måneder til dette arbeidet, og oppstarten av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud vil bli tilsvarende forsinket.

Målet er at Celsio etter denne perioden har etablert en prosjektplan med kvalitetssikrede kostnadsestimater som gjør det forsvarlig å igangsette utstyrsbestillinger og videre utbygging. Justerte planer vil løpende diskuteres med Olje- og energidepartementet (OED), Gassnova, og Oslo kommune. Celsio har som målsetning at prosjektet kan videreføres uten økt investeringsstøtte.

Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Celsio
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Celsio

Celsio vil først legge frem kostnadsestimater når prosjektet har levert nye kvalitetssikrede planer. Dette blant annet av hensyn til forhandlinger med leverandører. Celsio tar ikke på seg nye forpliktelser og kontrakter før ny prosjekt- og investeringsplan er godkjent av OED, Gassnova og Oslo kommune.

– Vi har en klar ambisjon om å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Karbonfangst som del av ansvarlig avfallshåndtering er strategisk viktig både for klimaet, for Norge, for Oslo og for Celsio, sier Inderhaug.

– Vi har en konstruktiv dialog med OED, Gassnova, Oslo kommune og våre eiere om hvordan vi nå på en best mulig måte kan realisere et gjennomførbart og bærekraftig karbonfangstprosjekt, sier Inderhaug.

Inflasjon, økte materialkostnader, energipriser og valuta

Over halvparten av prosjektets beregnede, fremtidige kostnadsøkninger kan knyttes til varslede kostnadsøkninger hos leverandører og oppdaterte planer. Disse kostnadsøkningene skyldes i stor grad økte energi- og materialkostnader på grunn av inflasjon, geopolitisk instabilitet og endret kronekurs (NOK-EUR).

I tillegg viser de nye beregningene økte fremtidige kostnader ifm. ny havneløsning, eiendomskostnader, tilgang til elkraft, samt forsterkning av dagens prosjektorganisasjon.

Veien videre mot realisering av karbonfangst

I ukene fremover vil aktiviteten i prosjektet reduseres betraktelig. Prosjektorganisasjonen skal først og fremst fullføre grunnarbeider og sikre anleggstomten, samt videreføre arbeidet med ny prosjektplan og pågående søknadsprosesser.

Celsio vil gjennomføre diskusjoner med interessenter for å gjennomgå posisjoner og prosesser, og iverksette et arbeid for å endre prosjektet for å redusere kostnader betraktelig. Dette arbeidet gjennomføres med et felles mål om et gjennomførbart og bærekraftig karbonfangstprosjekt i Oslo.