Dette melder FutureBuilt.

Norsk Folkemuseum skal reise et nytt bygg, midt blant de gamle fredede bygningene i Friluftsmuseet. Bygningen og tunet, som har fått navnet TradLab TRE, skal bli et møtested for håndverksformidling til skoler, frivillighet og museets publikum.

– Museet er mer enn en oppbevaringsplass for gamle ting, det er også et sted for å videreføre og holde tradisjoner og håndverk levende. Vi trenger denne kunnskapen både innenfor og utenfor museumsgjerdet, sier avdelingsdirektør på Norsk Folkemuseum Tove Wefald Pedersen.

Gammel låve får nytt liv

En stor del av materialene som skal brukes i det nye bygget er ombruksmaterialer fra en låve på Nedre Sem i Asker. Det er Veidekke som forsiktig demonterer den gamle låven. 

Kraftige, gamle trebjelker fra låven blir en del av konstruksjonen, og rester av bjelkene skal brukes som «kubb» i veggene, en gammel teknikk der bindingsverket er utmurt av trekubber og leire. 

 Andre materialer er trær som er felt på nabotomta der nytt Vikingtidsmuseum er under bygging. Resten hugges i Nordmarka i løpet av vinteren, dels ved Ullevålseter og noe ved Sognsvann, der virket blir tatt ut med plukkhogst for å få best mulig kvalitet, samtidig som gammelskogen blir ivaretatt. En del av stokkene blir til og med hentet ut på gamlemåten, med hest.

Tor Flesseberg, prosjektingeniør i Veidekke, gleder seg til å se deler av Nedre Sem låve gjenoppstå på Bygdøy. – Markedet for ombruk er i ferd med å ta seg opp, men det er et behov for flere aktører som kan motta materialer direkte fra entreprenør. Å kunne levere brukte materialer direkte til Folkemuseet har derfor vært en stor fordel, sier Flesseberg til futurebuilt.no

– Med en låve som holdt på å falle sammen har HMS vært vårt hovedfokus, men logistikk ut av byggeplassen og å industrialisere demonteringsprosessen i så stor grad som mulig for å skape bedre økonomisk lønnsomhet er erfaringer vi tar med oss inn i neste ombruksprosjekt, sier Flesseberg.

Innovasjonspilot i FutureBuilt

TradLab TRE er plukket ut som en innovasjonspilot i FutureBuilt. FutureBuilt er et utviklingsprogram for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen, som vil vise at det er mulig å bygge bærekraftig og til og med overoppfylle FNs bærekraftmål. Erlend Seilskjær, prosjektleder i FutureBuilt, mener det er bra å få et bygg for formidling og opplæring inn i programmet – og ekstra artig at kubben som skal brukes i TradLab hentes fra et annet forbildeprosjekt i FutureBuilt.

– Mye av det vi prøver å få til i moderne bygg, var standard i folkearkitekturen. Når jeg skal forklare prinsippene for sirkulære bygg, bruker jeg ofte tradisjonsbygg som eksempler. De brukte byggematerialer som gjorde det enkelt å vedlikeholde, bygge om og gjenbruke, noe som står i kontrast til mye av den engangsarkitekturen som bygges i dag.

Den gamle låven på Nedre Sem i Asker plukkes ned og materialene brukes til nye bygg. Foto: Veidekke

TradLab TRE skal bli et sted for formidling av tradisjonshåndverk, og selve bygget, og byggingen av det, skal være en del av formidlingen. Det skal være en tradisjonell konstruksjon, med enkle løsninger, naturlige materialer, høy ombruksgrad og et lavt klimaavtrykk.

– Tradisjonshåndverk bruker metoder og tenkemåter som er bygd opp gjennom en tid hvor vi hadde mindre ressurser og måtte spille på lag med naturen, sier arkitekt for prosjektet, Olav Vidvei. Nå er interessen for sirkulære bygg og ombruk på full fart inn i byggebransjen igjen.

– Vi ser at vår kunnskap er relevant i dagsaktuelle problemer. Byggets utforming har i hovedtrekk blitt til ut i fra kunnskapen Norsk Folkemuseums håndverkere sitter på, og historien vi ønsker å fortelle. Ikke bare om det ferdige bygget, men også om veien dit, sier Vidvei.

TradLab TRE er planlagt å stå ferdig høsten 2024. Da skal det romme et benkeverksted med plass til en skoleklasse i byggfag, et spikkotek, hvor barn og unge skal lære å spikke og hugge, og museets vindusrestaureringsverksted. Her vil Folkemuseet vise fram den daglige forvaltningen og vedlikeholdet av de gamle bygningene.

– Vi håper at dette prosjektet kan inspirere folk og bidra til å løfte kunnskap om tradisjonelt håndverk, sier Tove Wefald Pedersen, ifølge futurebuilt.no.