Anlegget under utvikling på Kvandal i Narvik har en planlagt kapasitet på opptil 600 MW og vil være et av de første storskala-anleggene for grønn ammoniakk i Europa, med en forventet produksjon på mellom 1000 og 1500 tonn per dag. Prosjektet tar sikte på at en investeringsbeslutning kan fattes i 2025, med mål om oppstart av kommersiell drift i 2028, melder Statkraft. 

Prosjektteamet fra Statkraft og Aker Horizons vil sammen utvikle og modne prosjektet, med mål om å etablere et felleseid selskap, Narvik Green Ammonia DA. Aker Horizons har så langt signert intensjonsavtaler med flere større europeiske energi-, industri- og kjemiselskaper. Narvik Green Ammonia vil også se etter muligheter for samarbeid med mulige brukere i Norge, for eksempel innenfor maritim næring. Prosjektet inngikk før sommeren en langsiktig kraftavtale med Statkraft og det jobbes nå aktivt med å sikre et kostnadseffektivt konsept for anlegget og hele verdikjeden forut for neste beslutningspunkt i midten av neste år. 

Å sikre langsiktige salgsavtaler og ytterlige redusere kostnader og risikoen i prosjektet vil være viktige forutsetninger i den neste prosjektfasen for å gjøre prosjektet konkurransedyktig i et marked som er under etablering for grønn ammoniak og hydrogen i Europa. 

– Et partnerskap mellom Statkraft og Aker Horizons utgjør en slagkraftig kombinasjon. Selskapene utfyller hverandre godt og deler ambisjonen om å bidra sterkt til det grønne skiftet og utvikle grønn industri og arbeidsplasser, sier Knut Nyborg, leder for Aker Horizons Asset Development. 

– Samarbeidet med Aker Horizons om å utvikle et stor-skala grønt ammoniakkprosjekt i Narvik passer godt inn i vår ambisjon om å bli en betydelig aktør i markedet for grønt hydrogen og hydrogenbaserte energiprodukter. Statkraft ønsker å bli med å bygge ny grønn industri basert på fornybar kraft, og gjennom å skape et industriprodukt som grønn ammoniakk kan vi bidra både til utslippskutt, nødvendig omstilling og lokale arbeidsplasser, sier Bjørn Holsen, direktør for Hydrogen i Statkraft.

Det forventes stor vekst i etterspørselen etter hydrogen og hydrogen-derivater som ammoniakk i det kommende tiåret, blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart, samt til avkarbonisering av industri-, raffineri- og gjødselproduksjon, som i dag benytter fossilt drivstoff eller hydrogen basert på fossile energikilder. Klimagassutslipp kan reduseres vesentlig dersom dette erstattes med hydrogen fra elektrolyse basert på fornybar kraft, eller grønt hydrogen. EU har satt seg mål om å produsere 10 millioner tonn grønt hydrogen innen 2030 og importere like mye. Tyskland er i ferd med å introdusere støtteordninger som vil øke betalingsvilligheten for grønt hydrogen, som i dag er dyrere enn hydrogen produsert fra fossil energi.

– Norske og tyske myndigheter har etablert en arbeidsgruppe for å utforme planer for storskala hydrogenforsyning fra Norge til Tyskland innen 2030. Med partnerskapet mellom Statkraft og Aker Horizons tar vi nå et viktig skritt videre for at Narvik Green Ammonia kan bli en del av leveransen fra Norge, sier Sverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons.