Anlegget på Grasmo har en produksjonskapasitet på 70 000 tonn svartpellets/år, tilsvarende en energimengde på cirka 350 GWh/år. Arbaflame AS er i gang med leveransene av svartpellets til det europeiske markedet og har ambisjoner om å etablere flere fabrikker globalt i årene som kommer, melder Norsk Energi.

– Vi vil med årets tildeling av EMIL-prisen sette fokus på betydningen av utvikling av nye teknologier med stort potensial for reduksjon av CO2. Anlegget benytter restprodukter fra sagbruk og omdanner dette til svartpellets med høyt energiinnhold og med egenskaper omtrent som kull, sier adm.dir Jon Tveiten i Norsk Energi.

Svartpellets er værbestandig og kan fraktes og lagres utendørs. Fabrikken er bygget med høy gjenvinningsgrad med god energiutnyttelse og videreforedling av restprodukter fra kondensat.

– Norsk Energi ønsker å verdsette den risikoviljen selskapet har tatt ved å investere i ny Norsk Teknologi som kan eksporteres til andre land, sier Tveiten..

Arbaflame AS har siden 2010 driftet et pilotanlegg på Grasmo for produksjon av svartpellets som har blitt testet og verifisert i 14 ulike kraftverk både i Europa, Asia og Amerika. Resultatene viste at svartpellets kunne brukes direkte i kullkraftverk med kun små tilpasninger på kullkraftverket.

Etter å ha inngått avtaler om leveranser av råstoff fra sagbruk og leveranse av svartpellets til kullkraftverk ble det tatt en investeringsbeslutning i 2018 om bygge et fullskala produksjonsanlegg på Grasmo.

Anlegget ble idriftsatt vinteren 2021 og er nå i en test- og optimaliseringsfase der produksjonen gradvis økes samtidig som driftserfaringene benyttes i design av nye fabrikker. En viktig del av denne fasen er også å utvikle bioraffineri-delen av anlegget for å videreforedle kondensatet.

Norsk Energi har bistått Arbaflame siden 2015 og har siden 2018 hatt ansvar for innkjøp og oppfølging av fliskjel, dampakkumulator, samt damp og kondensatsystemet og enkelte hjelpesystemer på anlegget ved Grasmo.  Norsk Energi har utført detaljprosjektering av flere rørsystemer på fabrikken, deriblant damp, biogass mm. Og i tillegg utført en rekke oppgaver knyttet til teknisk sikkerhet som HAZOP, ROS-analyse og ATEX-vurderinger.

Norsk Energi har fulgt opp utstyrsleveranser, montasje, oppstart og opplæring av driftsoperatørene. I testperioden har vi vært engasjert som driftsleder og driftsingeniør.