Dette melder Drivkraft Norge.

Enigheten på Stortinget viser at bruk av biodrivstoff er det tiltaket som raskest vil få ned klimagassutslippene, slik Drivkraft Norge lenge har understreket.

– Det er bra regjeringen ser nødvendigheten av biodrivstoff og anerkjenner at det er et viktig virkemiddel for å få ned utslippene. Bransjen ønsker å bidra til at vi når klimaforpliktelsene, blant annet gjennom økt bruk av fornybart drivstoff, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Hun er også opptatt av at biopolitikken sees i et helhetlig perspektiv, og håper myndighetene vil ha tett dialog med bransjen fremover.

– Det er viktig at det ikke innføres særnorske krav, men at biopolitikken sees i en europeisk sammenheng. Biodrivstoff består tross alt av råvarer som handles i et internasjonalt marked. Videre er vi også bekymret for karbonlekkasje, særlig når det gjelder omsetningskravet for sjøfarten. Et omsetningskrav for sjøfarten vil kunne utløse betydelig karbonlekkasje ved at fartøy velger å bunkre i utlandet, fremfor i Norge. Derfor mener vi det er viktig at et norsk omsetningskrav er koordinert med innføring av tilsvarende virkemidler i naboland og EU, sier Bremer Nebben.

I budsjettenigheten foreslås det følgende:

Bio i veitrafikken:

Stortinget ber regjeringen sende et forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff for veitrafikken, samt å innføre et eget delkrav for avansert biodrivstoff basert på A-råstoff på høring, med sikte på innføring fra 1. januar 2024.

Følgende forslag til økt omsetningskrav sendes på høring: Omsetningskravet til biodrivstoff til veitrafikk økes fra 17 til 19 prosent. Delkravet til avansert biodrivstoff økes fra 12,5 til 14,5 prosent. Forslag til innføring av et delkrav til avansert biodrivstoff fra A-råstoff på 1, 2 eller 3,5 prosent.

Bio i luftfart:

Stortinget ber regjeringen øke omsetningskravet for biodrivstoff i luftfarten til 2 pst med ikrafttredelse fra 1. januar 2024. Samtidig skal det i statsbudsjettet 2024 varsles fremtidig opptrapping.

Bio i anleggsdiesel:

Stortinget ber regjeringen sende et forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff for ikke-veigående maskiner på høring med sikte på innføring fra 1. januar 2024. Følgende omsetningskrav sendes på høring: 12 %, 15 % og 19 %.