Dette melder Norwaste. 

For andre år på rad la Norwaste frem biogasstatistikk på Biogass Norges årlige konferanse.

Som i fjor inneholdt statistikken oversikt over produsert mengde biogass, råstoffmengder, fordeling av intern og ekstern bruk samt hvor mye som ble oppgradert til drivstoff. 

Statistikken er utarbeidet på oppdrag fra Biogass Norge og Biogass Oslofjord. De har ambisjoner om å lage en sammenhengende statistikk over flere år som skal være mer tilgjengelig for bransjen.

Oppsummering av hovedfunn:

  • 6 netto nye anlegg gikk på lufta
  • Det ble produsert biogass tilsvarende 736 GWh (+ 3 %) i 2022
  • Oppgradering til CBG og LBG utgjorde 61 % (451 GWh), 22 % nyttiggjøres på annet vis
  • Signifikant økning i LBG (+ 42 %) og oppgradert gass samlet har økt med 12 % fra 2021
  • Avløpsslam er største substratråstoff, fulgt av matavfall og fiskeensilasje
  • Det produseres ca. 700 000 tonn biogjødsel (våtvekt) til landbruket
  • Mer enn 1500 tonn fosfor ble materialgjenvunnet. Det tilsvarer minst 17% av importert fosfor fra mineralgjødsel.
  • Biogassbransjen gir en verdiskapning på minst 1.472 MNOK per år og sysselsetting på 1.251 årsverk