- Kostnaden som rapporten kommer fram til i base-caset, er i de fleste anvendelser et godt stykke over det kostnadsnivået som må til for at hydrogen kan konkurrere med fossile energibærere. Dette viser at det fremdeles er et stort behov for videre utvikling, skalering og modning av verdikjedene i årene fremover, for å bidra til å redusere kostnadene i verdikjedene for hydrogen, sier Sigmund Størset, seniorrådgiver i Enova i en pressemelding.

Rapporten baserer seg på data fra ti faktiske og modne prosjekter som søkte om støtte under støtteprogrammet «Hydrogen til maritim transport» i 2022. Fem av disse prosjektene fikk støtte av Enova.

- Et viktig mål for Enova er å bidra til å spre kunnskap om nye klimateknologier, som gjør det lettere for andre å ta i bruk slike teknologier for å redusere sine utslipp. Siden dataene vi har arbeidet med stammer fra faktiske prosjekter under planlegging, vil dataene kunne gi en bedre indikasjon på hva det realistiske kostnadsnivået for hydrogen fra kraft i Norge vil være i nær fremtid enn mange studier som kun baserer seg på simulerte data, sier Størset.

60 kroner per 1 kg hydrogen

Med utgangspunkt i dataene fra søkerselskapene, laget Enova et base-case, basert på mindre anlegg på om lag 20 MW installert kraft. Base-caset baserer seg på gjennomsnittsverdier fra prosjektene som søkte om støtte. Variabler som virkningsgrader, investeringskostnader, kostnader for kraft og nettleie, avkastningskrav og levetid ble hentet ut fra datasettet og lagt til grunn for arbeidet. Slik regnet Enova seg fram til at levetidskostnaden for produksjon av én kg hydrogen (såkalt levelized cost of hydrogen, LCOH) ville ligge på om lag 60 kroner. Driftskostnader utgjorde om lag to tredeler av denne summen, hvorav kostnader til kraft og nettleie utgjorde 35 kroner per kg, eller om lag 60 % av kostnaden for å produsere én kg hydrogen.  

- Kostnadene i base-caset vil i de fleste tilfeller være godt stykke over det som må til for at hydrogen kan konkurrere med fossile energibærere. Vi ser her hvordan enkeltfaktorer som kraftpris, reduserte investeringskostnader og videre teknologiutvikling kan påvirke kostnadsnivået i fremtiden. Enova mener at hydrogen vil være en av flere viktige løsninger i lavutslippssamfunnet i 2050, særlig innen industrien og maritim transport. Derfor vil vi fortsette å bidra til denne viktige utviklingen i årene fremover, sier Størset.

Rapporten finner du her:

Kostnader for hydrogenproduksjon fra kraft i Norge_Enova 2023.pdf